Fiskbestånden runt Sveriges kust har stora problem. Gråsälen ökar i antal. Forskarna pekar ut jakt på säl som det kanske viktigaste instrumentet för att rädda fiskbestånden. Trots detta väljer Naturvårdsverket att halvera tilldelningen på licensjakten för gråsäl och helt slopa jakten på knubbsäl och vikare, skriver Hans Olsson.

Naturvårdsverket har fattat ett säljaktsbeslut som bryter mot sin egen strategi för viltförvaltning, försvårat rekryteringen av säljägare, blundat för remissinstansernas kritik, äventyrar hotade fiskbestånd och även sälarnas hälsa, skriver debattören.

Många fiskbestånd runt Sveriges kuster har nått alarmerande låga nivåer. Diskussioner om olika slags fiskestopp diskuteras regelbundet. Samtidigt kämpar det småskaliga yrkesfisket för sin överlevnad.

Sälens återkomst måste ses som en framgångssaga. Från akut hotad på 1970-talet till att den i dag är vanlig. Men sälstammarnas positiva utvecklingskurva innehåller också problem – inte minst för dess bytesdjur, som minskar kraftigt.

Just därför anser många forskare att sälstammarna måste förvaltas med jakt. De får inte växa okontrollerat eftersom man då missar en av de allra viktigaste beståndsdelarna i all viltförvaltning – helhetssyn på ekosystemet. Just denna princip är så viktig att Naturvårdsverket slagit fast detta i sin långsiktiga strategi för viltförvaltningen – Strategi för svensk viltförvaltning. 

 

Svenska Jägareförbundet ser mycket allvarligt på verkets agerande

Så sent som 2022 gav regeringen möjlighet till licensjakt på grå- och knubbsäl eftersom situationen för flera fiskbestånd var så allvarligt. Budskapet från regeringen var att det behövdes ett helhetsgrepp och ett tydligt behov av att använda alla verktyg för att bestånden skulle kunna återhämta sig.

Men för årets beslut om skydds- och licensjakt på säl så frångår Naturvårdsverket sina egna principer och regeringens uppmaning. Jakt på vikaresäl och knubbsäl stoppas helt. Och jakten på gråsäl halveras, trots att stammen ökar i antal.

Inför beslutet begärde Naturvårdsverket in synpunkter från myndigheter och organisationer. Såväl Jordbruksverket, Jägareförbundet och många länsstyrelser var starkt kritiska till förslaget. Naturvårdsverket tog inte någon hänsyn till kritiken. Myndigheten har heller inte beaktat hur Finland hanterar sälförvaltningen, eller hur man ska behålla intresset bland jägarna, för att jaga säl.

Bryter mot sin egen strategi

Eftersom säljakten anges som en av de viktigaste förvaltningsåtgärderna behövs det ett ganska stort antal jägare – spridda längst Sverige kuster – för att klara av uppgiften. Få jägare vill lägga tid och stora pengar för att förbereda sig på en jaktform som man i slutänden inte vet om man får syssla med.

Naturvårdsverket har fattat ett säljaktsbeslut som bryter mot sin egen strategi för viltförvaltning, försvårat rekryteringen av säljägare, blundat för remissinstansernas kritik, äventyrar hotade fiskbestånd och även sälarnas hälsa.

Svenska Jägareförbundet ser mycket allvarligt på verkets agerande. Vi förväntar oss mer av den myndighet som är ansvarig för viltförvaltningen i landet

Hans Olsson

ordförande i Svenska jägareförbundets kustråd

Källa: Debatt Expressen 26.4.2024