HaV har den 17 maj 2022 beslutat om ändrade regler för detta fiske och de nya föreskrifterna träder i kraft den 31 maj 2022. De nya reglerna innebär ett ökat skydd för laxbestånden i särskilt Ljungan och Vindelälven och att andra än yrkesfiskare vid fiske på Norrlandskusten högst får använda två fasta redskap högre än 1,5 meter. Det innebär också förbättrade möjligheter för yrkesfiskare i främst Väster- och Norrbotten att fiska med fasta redskap efter t.ex. sik före den 1 juni. Eftersom föreskrifterna träder i kraft den 31 maj 2022 kan yrkesfiskarna i Väster- och Norrbotten först använda den utökade möjligheten till fiske på våren till fiskesäsongen 2023.

Nyttjande av den svenska laxkvoten

Rådets förordning om fiskemöjligheter för år 2022 innebär att den laxkvot som är tillgänglig för svenskt yrkesfiske är 20 790 laxar inklusive del av outnyttjad laxkvot från 2021. Enligt förordningen får endast riktat yrkesfiske på lax ske norr latitud 59 30 N, det vill säga Ålands hav och norrut, under tiden 1 maj – 31 augusti samt innanför 4 nautiska mil från baslinjen. HaV har kontaktat medlemsländerna runt Östersjön om möjligheten att byta till sig laxkvot, men frågan har ännu inte gett resultat.

De ändrade reglerna för yrkesfiske av lax innebär att:

  • 100 laxar får fångas i delområde 22-29. Denna fångstmängd är främst avsedd för bifångst av lax i annat fiske.
  • 4 000 laxar får fångas i delområde 30. Inom detta område mynnar flera utbyggda älvar med vattenkraft. Här sker stora kompensationsutsättningar av odlade laxsmolt. Fångsten i området bedöms vara cirka 80 procent lax av odlat ursprung. Vildlaxbestånden i älvarna som mynnar i området är svaga och produktionen av vildlax i dessa begränsad. Den vildlax som fångas kommer främst från bestånden i Väster- och Norrbotten.
  • 16 690 laxar får fångas i delområde 31. Inom detta område mynnar flera stora älvar med starka bestånd av lax och en betydande produktion av laxungar. Inom området finns också några svagare vildlaxbestånd samt tre utbyggda älvar med stor kompensationsutsättning av odlade laxsmolt. Fångsten i området domineras av vildlax.

HaV anser att det är en fördel, både för skyddet av vildlaxbestånden och för yrkesfisket i delområde 30 och 31, om fångst av lax får ske under två perioder där en mindre del av laxkvoten får nyttjas under senare del av säsongen. Laxen av odlat ursprung återvandrar generellt senare till kusten och älvarna än den vilda laxen. Fisket under senare delen av säsongen kommer i högre grad att utgöras av odlad lax.

Genom att spara del av laxkvoten till ett senare fiske gör HaV också bedömningen att fisket med fasta redskap, som också används för fångst av den värdefulla siken, kan fortgå under senare delen av juli. Det kan även fortgå under resten av säsongen utan att behöva beröras av fiskestopp för fasta redskap som också fångar lax.

HaV har därför beslutat att när högst 3 600 laxar har fångats i delområde 30 respektive högst 13 000 laxar har fångats i delområde 31 kan HaV besluta om att fiske av lax i respektive område ska förbjudas. Därefter kan HaV besluta om från vilket datum fiske av lax får ske på resterande tillgänglig fångstmängd. Infiskningen av lax kan följas här och här kommer också att finnas information om fiskestopp med fasta redskap samt när fisket får starta efter ett sådant stopp. Om HaV:s fråga till andra medlemsländer om att byta till sig del av deras laxkvot får svar kommer informationen att uppdateras.

Länk till informationen i sin helhet https://www.havochvatten.se/arkiv/nytt-om-fiskeregler/2022-05-23-nya-regler-for-laxfiske.html

Källa: HaV 23.5.2022