Sveriges regering gav i januari 2013 Naturvårdsverket uppdrag att ta fram en förvaltningsplan för skarv. Uppdraget skulle genomföras i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och efter samråd med andra berörda aktörer.

Förvaltningsplanen ingår i en serie av förvaltningsplaner från Naturvårdsverket. Planen ska ses som ett levande dokument vilket revideras när det finns skäl. Den tidigare förvaltningsplanen för skarv är från 2002.

En stor del av ansvaret för förvaltningen av skarv, inklusive besluten om skyddsjakt, är delegerad till länsstyrelserna. Det gör att den nationella förvaltningsplanen har karaktär av vägledning.

Efterfrågan på en förvaltningsplan för skarv har snarare styrts av behovet att lösa upplevda konflikter i relation till fisket, än av behovet att förvalta själva arten i naturvårdande syfte. Det kan konstateras att flera av de frågor som utgör grunden för konflikten i frågan inte löses i en nationell förvaltningsplan.

Förvaltningsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Underlag om skarvens påverkan på fiskpopulationer och fisket har arbetats fram av Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakter har tagits med samrådsmyndigheter och andra aktörer. En hearing hölls i september med bred medverkan från myndigheter, universitet, organisationer

och privatpersoner.

Länk till förvaltningsplanen http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2014/forvaltningsplan-skarv/ru-forvaltningsplan-skarv-2014.pdf

Källa: Naturvårdsverket 27.2.2014