Naturvårdsverket i Sverige har tagit fram ett förslag till förvaltningsplan för skarv. Målet är minska konflikterna och att skapa god samexistens mellan människa och storskarv genom ökad dialog och anpassning av förvaltningen. Utkastet till förvaltningsplan har nu varit på remiss.  

I delar av landet finns en konflikt kring storskarv för dess upplevda såväl som reella påverkan på fiskbestånden och fiskerinäringen. Förvaltningsplanens mål är att minska dessa konflikter genom en adaptiv förvaltning och ökad dialog mellan olika intressen.

Förslaget innebär att förvaltningsplanen ska bidra till god samexistens kan nås genom att:

·         Utgöra vägledning för Länsstyrelsens målsättningar för den regionala förvaltningen av storskarv samt handläggning av skyddsjaktsansökningar avseende arten

·         

·         Bidra till en förbättrad uppföljning av skyddsjaktens effekter på storskarvens populationstrend, populationsstorlek och geografiska utbredning.

·         

·         Bidra till en förbättrad uppföljning av storskarvens påverkan på fiskpopulationer samt i vilken utsträckning storskarven påverkar yrkesfisket och övrigt fiske.

·         

·         Utgöra en grund för kunskapsinhämtning (inkl. forskning) samt en plattform för informations- och kunskapsspridning.

Länk till utkastet:

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/rattsinformation/remisser/2013/forvaltningsplan-skarv/remiss-forvaltningsplan-skarv-131015.pdf

Källa: Naturvårdsverket