Hur mår svensk fisk? Hur mycket fisk finns det? Är fisket hållbart? Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten beskriver tillstånd och utveckling för de mest fiskade arterna i havet och i de fyra stora sjöarna: Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. I rapporten ges också biologiska råd för förvaltning av bestånden, alltså bedömningar av hur fisket på olika bestånd bör utvecklas om det ska vara långsiktigt hållbart.

Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella havsforskningsrådets (Ices) rådgivning, SLU Aquas nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets och fritidsfiskets rapportering.

Rapporten tas fram av institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) och ges sedan 2012 ut i Havs- och vattenmyndighetens rapportserie.

Länk till rapporten https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/aqua/externwebb/sidan-publikationer/resursoversikten/resursoversikt-2021-220307-mindre.pdf

Källa: SLU 15.3.2022