Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i Sverige har fattat beslut om att förnya de överförbara fiskerättigheterna för det pelagiska fisket i ytterligare 10 år.

De pelagiska kvoterna fördelas sedan år 2009 mellan fiskerättigheter, årliga pelagiska fiskemöjligheter, regionala fiskemöjligheter och kustkvoter. Regeringen har uttalat att systemet har fungerat väl och uppfyllt de övergripande målen. Mot bakgrund av regeringens bedömning remitterade HaV, efter en samrådsprocess, i juli 2019 ett förslag
till föreskrifter med några förslag på justeringar.

De slutliga förändringarna i det pelagiska systemet rör i huvudsak;

·       Kustkvoternas storlek.

Kustkvoterna höjs för sill, skarpsill och makrill för det kustnära småskaliga fisket med avsikten att skapa flexibilitet, förutsättningar för en fortsatt utveckling av kustfisket samt möjligheter till nyetablering.

·       Överlåtbara fiskerättigheter för sill och skarpsill i ICES delområden 30-31 (Bottenhavet och Bottenviken)

De fiskelicensinnehavare som tidigare haft årliga fiskemöjligheter i området ska framöver också ingå i systemet med överlåtbara fiskerättigheter med tio års giltighet.

·       Införande av regional tilldelning i ICES delområden 30-31 (Bottenhavet och Bottenviken)

Fiskefartygen som får fiskerättigheter i Bottenviken och Bottenhavet kommer också tilldelas extra kvantitet i form av regional tilldelning under förutsättning att de uppfyller kraven om att endast fiska och landa sina fångster i östersjöhamnar.

I övrigt fördelas fiskerättigheterna inom det pelagiska fisket som tidigare.

Lähde: Hav 29.10.2019