Svenskt fiske är på väg att upphöra längs stora delar av Sveriges kust, fiskeflottan minskar dramatiskt och fiskehamnar försvinner. Förändringen har accelererat under senare tid, inte i oväsentlig del påskyndad av beslut av statliga myndigheter. Dessa beslut går dessutom, oväntat nog, tvärtemot regeringens mål om ett lokalt fiske och en levande landsbygd.

Simrishamns kommun har under en längre tid försökt påverka de ansvariga, nationella myndigheterna till att beakta fiskets betydelse och utforma förvaltningen så att ett fiske kan finnas kvar i så många hamnar som möjligt längs landets kuster. 

– Vi vet att vi har stöd i detta på flera håll, såväl bland rikspolitiker, forskare och miljörörelsen – men inget har hjälpt, säger Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Simrishamn. Vi startar därför nu en politisk debatt om varför utvecklingen av svenskt fiske går åt motsatt håll jämfört med vad som uttrycks i alla visioner och målsättningar – och i strid med tagna politiska beslut.

Idag publiceras en debattartikel i Svenska Dagbladet i form av ett upprop för det lokala fisket. Uppropet är undertecknat kommunstyrelseordförande från 17 svenska kustkommuner från norra Bohuslän till Roslagen och riktar sig till fyra ministrar med olika delansvar för svenskt fiske: landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, miljöminister Karolina Skog, näringsminister Mikael Damberg och vice statsminister Isabella Lövin.

– Vi har blivit överväldigade av det stora intresset bland kommunerna att ansluta till uppropet, säger Karl-Erik Olsson. Det visar hur betydelsefullt fiske och levande hamnar är för våra kustsamhällen.  

Uppropet pekar på att yrkesfisket är på väg att upphöra längs stora delar av Sveriges kust, med allvarliga konsekvenser för livsmedelsproduktion, landsbygd och miljö. Det slår också fast att denna utveckling går tvärtemot såväl regeringens som myndigheternas mål, uttryckta i bland annat i Sveriges nationella yrkesfiskestrategi, maritima strategi, livsmedelsstrategi och landsbygdspolitik. Här talas om vikten av lokalt fiske, hållbar livsmedelsproduktion, levande landsbygd osv. Även i FN:s nyligen antagna Agenda 2030 finns tydligt stöd att hämta. Mål 14 om hav och marina resurser talar bland annat om att ”säkerställa tillträde för småskaliga ickeindustriella fiskare till marina resurser och marknader.”

– EU:s och därmed Sveriges fiskeripolitik slår fast att fisket ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart, säger Karl-Erik Olsson. Den sociala dimensionen knyter fisket till det omgivande samhället, till kustsamhällena där fisket bedrivs och till kommunerna som investerar i och driver fiskehamnarna. Levande hamnar och lokala fiskeflottor skapar värden som sysselsättning och företagande i flera led runt fisket, liksom mycket värdefulla aspekter knutna till identitet, varumärke och kulturarv. Detta har i sin tur en avgörande påverkan på kustsamhällenas attraktionskraft som etableringsorter för företag, platser att bo på och som destinationer för besökare. 

Det är förlusterna av detta som kommunerna nu protesterar mot. Det finns en lång rad utmaningar för att uppnå ett hållbart fiske som alla behöver lösas, men den mest grundläggande frågan för kommunerna handlar om hur de svenska fiskekvoterna fördelas och i förlängningen i vilka hamnar det över huvud taget kommer finnas ett fiske att utveckla i framtiden. 

Kommunerna ställer tre krav till ministrarna: 

1) Att de lokala intressena i form av kommuner, som slår vakt om de sociala och socioekonomiska värdena från fisket, får ett reellt inflytande i hur våra svenska fiskekvoter fördelas och vilken fiskeflotta Sverige ska ha i framtiden  2) Att konsekvensanalyser utifrån alla tre hållbarhetsaspekterna införs när man arbetar fram förslag och beslutsfattande inom svensk fiskeriförvaltning 3) Att en översyn görs av uppdrag och rollfördelning mellan Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket gällande genomförandet av fiskeripolitiken, samt hur deras olika roller samspelar för att nå regeringens mål och den gemensamma visionen i den nationella yrkesfiskestrategin.  

Mot denna bakgrund arrangerar Simrishamns kommun även ett seminarium under Almedalsveckan med rubriken ”Lokalt hållbart fiske – politisk vision, historisk kvarleva eller myndigheternas mardröm?” Seminariet samlar nyckelpersoner inom svensk fiskeripolitik och -förvaltning till ett samtal om varför det är just det fiske som samhällets beslutsfattare säger sig vilja bevara som dör ut först och hur svenskt fiskeriförvaltning behöver förändras för att stoppa den pågående utvecklingen. Medverkar gör riksdagspolitiker, Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör, Skånes landshövding, Naturskyddsföreningen, politiker och tjänstemän från kustkommuner och länsstyrelser med flera. Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/view/49324    

Källa: Pressinformation Simrishamns kommun 28.6.2017