Samhället förändras hela tiden, och med det förutsättningarna och reglerna för att bedriva yrkesfiske. En ny nationell lag om fiske har beretts sedan år 2008. Avsikten är att landets regering till hösten kan överlåta förslaget till ny lag för behandling i riksdagen. Politiska motsättningar i regeringen har dock försenat ett godkännande av det slutliga lagförslaget.

Förväntningar på den nya lagen var inledningsvis stora. Förutsättningar för att bedriva yrkesfiske skulle förbättras, näringsidkarnas position skulle förbättras och tillgången på inhemsk fångad fisk skulle förbättras. De här förväntningarna har nu mer eller mindre raserats. Vi får en ny term, kommersiellt fiske, och grupperingen av fiskare förändras till en del. Men lugn, näringen själv kommer trots allt också i fortsättningen att titulera personer med fiske som huvudsakligt yrke som yrkesfiskare.

Lättare att få fiskerätt?

I lagförslaget förslaget öppnar man också till en del de kommersiella fiskarnas möjligheter att få fiskerättigheter, men villkoren för att erhålla tillstånden är så begränsande att de praktiska konsekvenserna kan bli små. Frivilliga överenskommelser mellan vattenägare och kommersiella fiskare kommer också i fortsättningen att vara det primära.

Den nya lagens allmänna anda har skapat oro inom näringen. Den nya lagen har mera karaktären av en skyddslag, än en lag om nyttjande av en förnyelsebar resurs. De förordningar och andra bestämmelser som kan ges på basen av lagen kan innebära begränsningar i möjligheterna att idka näring.

Något oväntat har också en liten detalj i lagen väckt den största politiska debatten. I förslaget vill man ge fritidsfiskare i insjöområdet rätt att sälja fisk. I havsområdet är rätten på basen av EU:s lagstiftning förbehållen yrkesfiskare eller egentligen registrerade fiskebåtar. Även om det är fråga om en detalj kunde förslaget innebära, om det förverkligas, att det skapas en grå marknad och att de kommersiella fiskarnas position undergrävs i insjöområdet. Det kan få följdeffekter också i havsområdet.

Lax och öring får egen strategi

En strategi för lax och öring är också under behandling i statsrådet. Strategin har utarbetas av en arbetsgrupp som försökt jämka de motsättningar som funnits i fisket efter lax i årtionden. Slutresultat är en kompromissernas kompromiss och kommer inte att lösa den grundläggande konflikt som finns mellan olika intressegrupper och som i sista hand handlar om vem som äger laxen, vem som får nyttja den samt var och när.

För yrkesfiskets del ger dock strategin en liten öppning, en möjlighet till fiskarvisa eller enhetsvisa kvoter med vilka yrkesfiskaren själv eller företaget självt kunde friare bestämma när han nyttjar sin andel av den totala landskvoten. Det här kunde också ge en möjlighet att för det pelagiska fisket, fisket efter strömming och vassbuk, att skapa ett motsvarande system. Även om det inom näringen finns många åsikter i frågan kunde en grundlig utredning om systemets för- och nackdelar nu vara på sin plats. De juridiska, ekonomiska och samhälleliga frågorna kring ett sådant system är dock många och det är viktigt att ett sådant system skapas i ett nära samarbete med näringen.

EU:s fiskeövervakning överdimensionerad för finländska fisket

EU har ett omfattande övervakningssystem för fiske och överträdande av reglerna sanktioneras med hård hand. Finland har inte ännu fullt ut infört reglerna, men en lag om sanktioner och övervakning kommer till riksdagen under hösten. I det nya systemet kan både ägare av fiskefartyg och befälhavare förvänta sig ekonomiska straffpåföljder vid överträdelser av fiskeregler och i värsta fall kan man mista sin rätt att idka sin näring och sitt yrke om straffkontot fylls.

EU:s övervakningssystem är helt överdimensionerat i förhållande till det finländska fisket och kommer att innebära stora kostnader för samhället och företagarna. Reglerna börjar också bli så svårtydda att varken experter eller företagare klarar av dem till fullo.

Spårbarhet ska införas

Förutom fiskare och båtar skall också fisken kunna spåras i hela kedjan från vattnet till affärernas diskar. Ett spårbarhetssystem måste byggas upp och förvaltning och näringen diskuterar som bäst det praktiska förverkligandet. Också detta system kommer att medföra kostnader för företagen och i värsta fall kan det minska intresset att köpa upp de små partier inhemsk fångad fisk som finns till salu.

Ny strukturstödsperiod

Reglerna för Europeiska unionens havs- och fiskerifond har till slut godkänts. Det finländska programmet för perioden 2014-2020 är under arbete. I programmet bestäms vilka investeringar och utvecklingsåtgärder kommer att stödas finansiellt med EU- och nationella medel under den följande perioden. Detaljerna är ännu öppna, men klart torde vara att speciellt fiskodlingen kommer att stödas under den kommande perioden. Stödet till investeringar inom fisket är enligt EU-regler mycket begränsade.

Andelen inhemsk fisk svinnande liten

Den finländska konsumenten vill enligt undersökningar äta fisk och speciellt inhemsk fisk. Med beaktande av detta är det sorgligt att endast 6 procent av den fisk som konsumeras i Finland fångas av finländska yrkesfiskare. Utbudet av inhemsk fisk räcker inte till då yrkesfisket verksamhetsförutsättningar försämrats. De flesta planerade reformer och förändringar tycks ytterligare försämra utbudet. Fiskerinäringen i Finland har tyvärr hamnat i den politiska marginalen.

Källa: Fiskeritidskrift för Finland 3/2014/ Kim Jordas, Finlands Yrkesfiskarförbund