Kansanedustaja Jari Myllykosken /vas ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 429/2021 vp:

Mihin toimenpiteisiin maa- ja metsätalousministeriö ryhtyy turvatakseen toimialaansa kuuluvien ammattikalastajien oikeuden merimetsojen kalastuselinkeinolle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ja mihin toimenpiteisiin maa- ja metsätalousministeriö ryhtyy varmistaakseen, ettei valmisteltava laki ole ammattikalastajia kohtaan syrjivä, kun maatalous-, porotalous- ja kalaviljelytoimijat ovat korvausten piirissä?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Maa- ja metsätalousministeriö on osallistunut rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta ympäristöministeriön johdolla valmisteltavaan hallituksen esitykseen. Ministeriö antoi esitysluonnoksesta lausuntonsa, jossa todetaan muun muassa, että ”ohjelmakaudella (2014-2020) MMM on kompensoinut Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamia vahinkoja kaupalliselle kalastukselle (n. 600-700 000 euroa/vuosi). Kalanviljelylle vahinkoja ei ole pystytty lainkaan kompensoimaan rahaston EU-säädöksistä johtuen. Loogisinta olisi kuitenkin se, että rauhoitettujen eläinten aiheuttamat vahingot korvattaisiin luonnonsuojelulain perusteella myös kalataloudessa vastaavasti kuin muilla toimialoilla ja siten niiden tulisi kattaa kaikki keskeisimmät vahingot. Muutoin yrityksiä ja toimijoita ei kohdella tasavertaisesti.”.

Maa- ja metsätalousministeriö yhtyy siten kirjallisen kysymyksen esittäneiden ja usean kalatalouden järjestön näkemykseen siitä, että merimetsot aiheuttavat merkittäviä vahinkoja kalataloudelle, joita tulisi yhdenvertaisesti muun alkutuotannon tavoin korvata myös kaupallisille kalastajille ja kalankasvattajille. Vahinkojen ennaltaehkäisemisen tukemisesta, korvausten maksamisesta ja korvausjärjestelmästä ja rahoituslähteestä on valmistelun aikana käyty lukuisia neuvotteluja valtioneuvoston sisällä ja kyseinen asia on edelleen valmisteltavana osana annettavaa hallituksen esitystä.

Maa- ja metsätalousministeriö on valtioneuvoston sisäisissä neuvotteluissa pyrkinyt varmistamaan, ettei lakiesitys olisi kaupallisia kalastajia tai kalankasvattajia kohtaan syrjivä ja että he olisivat muiden alkutuottajien tavoin rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta annettavaan lakiesitykseen sisältyvän ennaltaehkäisy- ja korvausjärjestelmän piirissä.

Helsingissä 11.8.2021

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Lähde: Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 429/2021 vp, eduskunta