Bekämpningen av IHN-sjukdomen hos odlad laxfisk har framskridit väl på Åland. Samtliga regnbågslaxar från sammanlagt fem fiskodlingar har avlivats eller slaktats till följd av IHN-epidemin som fick sin början förra sommaren. Tre besmittade odlingsplatser har redan sanerats. Rengöringen och desinficeringen av de resterande två smittade odlingarna blir klar under våren. Eftersom de drabbade odlingarna nu är tömda på fiskarter som är känsliga för IHN har Livsmedelsverket avvecklat samtliga av de upprättade skyddszonerna inom själva restriktionszonen. Odling av regnbågslax kan återupptas på våren. Inom restriktionszonen påbörjas ett uppföljningsprogram för att säkerställa att IHN-sjukdomen utrotats från området.

Fisksjukdomen IHN förorsakar vävnadsdöd i fiskens blodbildande organ och är en allvarlig sjukdom (eng. infectious haematopoietic necrosis) som ska bekämpas enligt lag. IHN orsakas av ett virus som inte smittar människan. Till Åland spreds viruset i samband med import av regnbågslax från en dansk fiskodling förra våren.

IHN-viruset konstaterades vid tre fiskodlingsplatser i juni ifjol och senare i oktober vid ytterligare två odlingar. Livsmedelsverket beordrade att fisken vid dessa odlingsplatser skulle avlivas eller slaktas för att förhindra spridningen av IHN-viruset till andra fiskhållningsplatser. Sammanlagt avlivades eller slaktades ca 1,6 miljoner kilogram regnbågslax. De sista fiskarna slaktades i slutet av december. Endast symptomfri fisk slaktades för livsmedelsändamål.

Efter omfattande rengörings- och desinfektionsåtgärder hålls fiskhållningsplatserna tömda på regnbågslax i minst 16 veckors tid varefter ny fisk kan tas in. Odling av regnbågslax på området där IHN konstaterats, förväntas kunna återupptas ännu under kommande vår. Innan området kan återfå sitt IHN-fria status kommer bekämpningsåtgärdernas effektivitet att följas upp genom veterinärkontroller och fiskprovtagningar under minst två år. Fiskhälsosituationen vid övriga fiskodlingsplatser på Åland kommer även att följas regelbundet.

Utrotandet av IHN-sjukdomen på Åland har framskridit smidigt tack vare gott samarbete mellan berörda fiskodlare, djurhälsomyndigheter och aktörer.

På grund av IHN-förekomsten kommer även vild fisk på området att fångas och undersökas. Sjukdomen kan förutom regnbågslax smitta till exempel lax och spridas vidare med andra vilda fiskarter och vattenströmmar.

IHN-sjukdomen smittar inte människa eller sällskapsdjur och man kan fiska och äta fisk som normalt. De som fiskar på Åland i västra delar av Föglö skärgård uppmanas dock att torka eller desinfektera sina fiskeredskap innan de används på andra områden.

Källa: LIvsmedelsverket 17.1.2022