Jord- och skogsbruksministeriet har 7.11.2012 utfärdat en förordning om användningen av Finlands torskkvoter år 2012. Förordningen ändrar förordningarna 1379/2011 och 551/2012.

Östra torskbeståndets kvot (ICES delområde 25-32):

Den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 20 meter får vara sammanlagt högst 1 1900 ton.

Den sammanlagda torskfångsten med trålredskap för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter får vara sammanlagt högst 390 ton.

Den sammanlagda torskfångsten för fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter och som fångas med nät eller krok får norr om breddgraden 59 30´ N vara sammanlagt högst 10 ton och söder om breddgraden 59 30´N sammanlagt högst 17 ton.

Förordningen träder i kraft 8.11.2012.

Tilläggsuppgifter:

Förbundets byrå

tel. 0400-720690

sakl@sakl.fi