Jord- och skogsbruksministeriet har 20.9.2012 beslutat ge en förordning om trålfisket efter strömming och vassbuk på Bottniska viken under höstperioden 2012.

Ett riktat foderfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområden 30 och 31 på Bottniska viken är förbjudet med fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter.

Förbudet gäller även fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter och som bedriver partrålning med fiskefartyg vars igenkänningslängd är över 24 meter.

Med riktat foderfiske efter strömming och vassbuk avses

  1. där den strömmings- och vassbuksfångst som fåtts inte i sin helhet sorteras i storleksklasser enligt fastställda bestämmelser senast i fångstens lossningshamn eller i en till NTM-centralen anmäld förädlingsanläggning för livsmedel, eller
  2. där den till livsmedel sorterade strömmings- och vassbuksfångstens del i fartyget, lossningshamnen och transporten till förädlingsanläggningen för livsmedel inte förvaras och behandlas enligt de bestämmelser som utfärdats om fisk avsedd till livsmedel.

 Förordningen träder i kraft 24.9 och är i kraft till årets slut.

Tilläggsuppgifter:     

Förbundets byrå

0400-720690

sakl@sakl.fi