Förbud mot svenskt trålfiske av siklöja i Östersjön från och med måndag den 4 oktober 2021.

Årets begränsande mängd om 454 ton siklöja i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat förbjuda svenskt trålfiske av siklöja i området från och med måndagen den 4 oktober.

Detta innebär att från och med den 4 oktober är det inte heller tillåtet att landa siklöja som fångats under tillåten tid med trål i Östersjön.

Havs- och vattenmyndigheten kommer så snart det är möjligt, efter avslutat fiske, göra en noggrann utvärdering av slutresultatet. Om det visar sig att det kvarstår en betydande kvantitet siklöja efter denna slutavstämning kan myndigheten göra bedömningen att tillåta ytterligare fisketid vilket är praxis i fiskförvaltningen. Särskilt beslut kommer i så fall att fattas senare.

Källa: HaV 1.10.2021