Torsken i södra och centrala Östersjön har under en längre tid mått dåligt, med svag rekrytering och dålig tillväxt. Orsakerna till detta har antagits vara många, så som låg salthalt, brist på föda och parasitangrepp i form av levermask. Samtidig har tillgången på torsk i norra Östersjön och speciellt i Ålands hav varit god.

Landskapsregeringen har tillsammans med forskare från Finlands Naturresursinstitut, LUKE, och åländska yrkesfiskare inlett ett forskningsprojekt för att undersöka Ålands havstorskens tillstånd med beaktande av förekomsten av levermask och individernas tillväxt. I resultaten för år 2020 års delprojekt kan man konstatera att torsken i Ålands hav, trots likartade parasitangrepp som i övriga Östersjön, har en god tillväxt. Orsaken till detta torde vara tillgången till föda och att angreppen av levermask inte tycks ha en avgörande betydelse för tillväxten ifall födotillgången är bra.

För mera information om innehållet i rapporten svarar ledande forskare Ari Leskelä vid Finlands Naturresursinstitut, tel. +358 295 327 404. I övriga frågor kan man kontakta landskapsregeringens fiskeribyrå/fiskerikonsulent Tom Karlsson, tel. 25 286.

Bilaga: Rapport om vetenskapligt fiske av torsk 2020

Källa: Ålands landskapsregering 21.9.2021