Suomen toimintaohjelman vaikuttavuutta arvioi Luonnonvarakeskuksen kalatalouden ja kalakanta-arvioinnin osaajista koostuva tiimi. Arviointia tehdään jatkuvatoimisesti tiiviissä yhteistyössä elinkeinon yrittäjien, hallinnon ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka perusteella kalatalouden kehittämis- ja politiikkatoimia voidaan ohjelmakauden aikana suunnata tehokkaasti oikeisiin kohteisiin. Arviointi palvelee myös EU-komission toimintaohjelman seurantaan liittyviä tietotarpeita.

Arvioinnissa seurataan kalatalouden toimialojen ja toimintaympäristön kehitystä ja ennakoidaan niiden muutoksia. Kehitystä arvioidaan kansallisten ja kansainvälisten tilastojen ja katsausten sekä toimialan yrittäjien ja avainhenkilöiden haastattelujen kautta. Tulokset tiivistetään vuosittain kalastusta ja vesiviljelyä koskeviin olosuhdekatsauksiin sekä kalamarkkinakatsaukseen. Kalatalouden yrittäjille ja sidosryhmille kuten myös hallinnolle itselleen tehdään vuosittain hallinnon toimintaa arvioiva sähköinen kysely. Myös kalatalouspolitiikan ja kalatalouden elinkeinoihin vaikuttavien muiden politiikkalohkojen vaikutuksia seurataan.

Työhön sisältyy myös kalatalousryhmien toiminnan arviointi, lisäksi tehdään ajankohtaisia tietotarpeita palvelevia erillisselvityksiä. Vuonna 2017 päivitettiin hallinnon kalasatamatietokanta ja vuonna 2018 arvioidaan kalastuksen toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän vaikutuksia. Arviointi- ja ennakointitulosten perusteella käydään alan kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä vuoropuhelua kalatalouden toimijoiden kanssa.

Linkit:

Kalamarkkinakatsaus 2017 Julkaistu 11.1.2019

Kalankasvatuksen olosuhdekatsaus 2016

Ammattikalastuksen olosuhdekatsaus 2017 Julkaistu 11.1.2019

Hallintokysely 2018 

Lähde: Luke 11.1.2019