Systemet siktar till att flytta över ansvaret och möjligheterna att planera nyttjandet av Finlands fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax från staten till kommersiella fiskare. Målet är att förbättra företagens och yrkesutövarnas förmåga att planera och optimera det egna fisket efter efterfrågan på marknaden och på detta sätt förbättra fiskets lönsamhet.

 

Jord- och skogsbruksministeriet fördelar de överlåtbara nyttjanderätterna mellan kommersiella fiskare som äger havsfiskefartyg i regel utifrån fångsthistoriken 2011–2015. En överlåtbar nyttjanderätt visar hur stor promilleandel innehavaren av nyttjanderätten är tillåten att använda av Finlands årliga fiskekvot. I fortsättningen kan överlåtbara nyttjanderätter överföras till en annan kommersiell fiskare som uppfyller kriterierna genom t.ex. försäljning. På basis av de överlåtbara nyttjanderätterna tilldelar närings-, trafik- och miljöcentralen aktörsspecifika årliga fiskekvoter för strömming, vassbuk och lax. De aktörsspecifika fiskekvoterna är från och med ingången av år 2017 en förutsättning för bedrivandet av kommersiellt fiske. 

 

Regeringens proposition till kvotsystem hittas här / pdf

Lag om kvotsystem hittas här / pdf 

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande hittas här / pdf (På finska)

Förordning om kvotsystem / pdf 

Förbundets sammandrag av kvotsystemet hittas här  / pdf 

MMM:n päätös väliaikaisten toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden soveltamisesta vuonna 2017 löytyy täältä

MMM tiedote 4.1.2017 löytyy täältä http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/merikalastuksessa-historiallinen-muutos-kalastajat-paattavat-silakan-ja-kilohailin-kalastusalueet-ja-ajat

ELY-keskuksen päätös 29.12.2016 löytyy täältä, http://www.sakl.fi/index.php/fi/sahkeet/4204-maeaeraeaika-silakan-ja-kilohailin-toimijakohtaisten-kalastuskiintioeiden-haulle

Määräaika lohen siirrettävien käyttöoikeuksien haulle, päätös 6.2.2017 PDF

 

JSM meddelande 17.11.2016 hittas här

JSM meddelande 12.12.2016 hittas här

FYFF meddelande hittas här