Allmänt

Kommersiellt fiske är möjligt på statens vatten i större delen av Finland. För kommersiellt fiske ska fiskaren ansöka om separat tillstånd per fångstredskap för kommersiellt fiske hos Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare.

Alla tillstånd och arrendeavtal för kommersiellt fiske i statens vatten förfaller i slutet av år 2019. Ansökningen av tillstånd för åren 2020–2024 sker år 2019.

Öppna ansökningar meddelas på denna sida. Man kan dock höra med jakt- och fiskeplanerarna om eventuella lediga vatten och tillstånd för kommersiellt fiske även utanför ansökningstiderna, planerarnas kontaktuppgifter hittas nedan.

Inom Finlands ekonomiska zon och på statens allmänna vattenområden på havet berättigar en betald fiskevårdsavgift till kommersiellt fiske. Alla 18–64 år gamla är förpliktade att betala fiskevårdsavgiften. Som undantag är fångstplatser för lax och öring som arrenderas för högst fem år åt gången till en kommersiell fiskare som besitter en aktörsspecifik kvot för lax.

I allmänna inlandsvattenområden krävs alltid ett särskilt tillstånd för kommersiellt fiske. Ansökningsförfarandet för åren 2020–2024 sker år 2019.

Separata ansökningar kan upplysas för enskilda vattenområden eller några särskilda områden även mellan de nationella ansökningstiderna.

Kungörelse: Tillstånd för kommersiellt fiske för åren 2020–2024 måste ansökas med en ansökningsblankett som kan laddas ner nedan. Ansökningstiden går ut den 13 september 2019.

Ansökan tillställs Forststyrelsen på adressen: Forststyrelsen, Registratorskontoret, PB 94, 01301 VANDA eller kirjaamo@metsa.fi

En förteckning över vattenområden, ansökningsannonsen och ansökningsblankett finns nedan. Frågor om vattenområden kan också ställas till kontaktpersonerna för de olika regionerna: Lappland (förutom Enare, Utsjoki och Enontekis): Markku Vierelä, 040-6674656, Övre-Lappland: Jarmo Huhtamella, 0400397534, Österbotten–Kajanaland: Pasi Korhonen, 040-1589412, Norra- Österbotten, Koillismaa och havsområderna norrut om Kalajoki: Kari Sarajärvi, 0400-296113,  Östra- och Västra-Finland, insjöarna: Eero Hartikainen, 040-8219679, havsområderna söderut om Karleby: Mikko Malin, 040-8377548.

Tillstånd för kommersiellt fiske ansöks med en blankett som ska undertecknas och postas till Forststyrelsens registratorskontor. Adressen anges på blanketten.

Ansökningsblankett – kommersiellt fiske 2020-2024 (PDF, 277 kb)
Ansökningsblankett – laxryssjor (PDF, 278 kb)

Kommersiella fiskare har uppdelats i två grupper enligt beslut av NTM-centralerna. Kommersiella fiskare i grupp 1 har företräde i att få tillstånd jämfört med kommersiella fiskare i grupp 2. Också lokala fiskare har företräde i att få tillstånd. Detta bedöms i första hand enligt sökandens hemkommun.

Sökandens andra möjligheter att fiska till exempel på delägarlags vatten kan påverka tillståndsbeviljandet. Vid tillståndsbeviljandet beaktas sökandenas fiskemöjligheter i sin helhet. Det betraktas som en fördel om sökanden har en tidigare historia av fiske i området.

Utöver att följa tillståndsvillkoren är tillståndsinnehavaren skyldig att göra en fångstanmälan till Forststyrelsen. Tillstånden kan återkallas mitt i tillståndsperioden i händelse av missbruk, lagbrott eller ändringar i lagstiftningen.

Att utan motiverad anledning låta bli att använda ett beviljat fisketillstånd försämrar sökandens möjligheter att få tillstånd i framtiden. Ett syfte med beviljandet av tillstånd är att de beviljade fisketillstånden används ändamålsenligt.

Tillståndspriserna för kommersiellt fiske fastställs enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (888/2017). Prissättningen gäller per fångstredskap och kalenderår.

Obs! Priser för 2020 och vidare har inte ännu fastställts.


FångstredskapPris / kalenderår
not100 €
ryssja (max. 1,5 hög)10 €
storryssja (1,5-5 m hög)60 €
storryssja (över 5 m hög)130 €
trål200 €
nät (31 m), kräftbur, katse (3 st), agnkrokar (10 st) och långrev med högst 100 krokar3 €

Ytterligare information och råd angående kommersiellt fiske fås av Forststyrelsens jakt- och fiskeplanerare:

§  Övre Lapland: jakt- och fiskeplanerare Jarmo Huhtamella

§  Lappland (utom Enare, Utsjoki och Enontekis): jakt- och fiskeplanerare Markku Vierelä

§  Norra Österbotten, Koillismaa och havsområden norrut från Kalajoki: jakt- och fiskeplanerare Kari Sarajärvi

§  Kajanaland: jakt- och fiskeplanerare Pasi Korhonen

§  Östra och Västra Finland, inlandsvatten: jakt- och fiskeplanerare Eero Hartikainen

§  Havsområden söderut från Karleby: specialplanerare Mikko Malin

Källa: Forststyrelsen 18.8.2019. länk https://www.eraluvat.fi/se/fiske/kommersiellt-fiske.html