Aluehallintovirasto myöntää Suomen Hyötytuuli Oy:lle luvan neljän merituulivoimalan sekä tuulivoimaloita yhdistävien ja mantereelle johtavien merikaapeleiden rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon, merialueen ruoppaamiseen, louhintaan ja täyttöön sekä ruoppausmassojen läjittämiseen mereen Selkämerellä Tahkoluodon edustalla.

Vesitaloushanke sijoittuu seuraaville kiinteistöille: yleinen vesialue 609-894-1-1, Pori I 609-430-1-18 ja Kiila 609-430-40-0. 

Aluehallintovirasto myöntää hankkeesta vastaavalle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittavaan alueeseen (2,5 ha) Porin kaupungin yleisestä vesialueesta 609-894-1-1, jota hallinnoi Metsähallitus.

Aluehallintovirasto oikeuttaa hankkeesta vastaavan ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen ESAVI/16849/2023 lainvoimaiseksi tulemista. Valmistelulupa oikeuttaa kahden merituulivoimalan ja kaapelikäytävien rakentamiseen sekä meriläjitysalueen D käyttöönottoon.

Päätös pidetään nähtävillä 31.10.-7.12.2023 aluehallintovirastojen verkkosivuilla osoitteessa ylupa.avi.fi.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 7.12.2023.

Lupa PDF

Lähde: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue 31.10.2023