Den centrala frågan på Sveriges Fiskares Riksförbunds (SFR) kongress, den 3-4 oktober i Borgholm på Öland, var omorganisationsprocessen och här ställde sig en enig kongress bakom den färdplan mot producentorganisationer, som presenterades.

P1010002

SFR:s ordförande Henrik Loveby öppnar kongressen

Uppdraget att sy ihop den nya organisationen gick till förbundsordförande Henrik Loveby som, liksom vice ordföranden Tore Johnsson, omvaldes. De bägge fick förnyat förtroende, trots kritik från västkustrepresentanterna i SFR-styrelsen, som reserverade sig mot valen. Några alternativa förslag till posterna som ordförande och vice ordförande fördes emellertid inte fram, utan västkustrepresentanterna valde att ställa sina platser till förfogande.

Teija Aho, väl känd också här i Finland, invaldes som ny i styrelsen som representant för ostkusten.

Kongressen beslutade, genom stadgeändring, att upphöra med treåriga kongressperioder och istället införa årsmöten.

Enligt den godkända färdplanen aktiverar man nu arbetet med att starta ett begränsat antal producentorganisationer i svenskt fiske. Utgångspunkten är att fiskeföretagen är medlemmar i producentorganisationer. Målen och kraven i EU:s marknadsordning skall följas, men därutöver skall önskemålen från medlemmarna följas. I och med reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken skall näringens ansvar och skyldighet att förvalta näringen ökas. Detta kommer att kräva administrativ kompetens av producentorganisationerna. Producentorganisationerna bildar i sin tur ett samordningskansli (SFR) för att sköta vissa övergripande funktioner.

Tillika upphör dock verksamheten i Sveriges Fiskares PO. Personalen är redan uppsagd.

Deltagarna på kongressen hade lite olika åsikter om vad kommer att ske med SFR. Vissa ansåg att man lägger ner SFR, medan anda ansåg att man omdanar SFR. Avsikten med omorganiseringen var inte helt tydlig. Vissa kongressdeltagare kritiserade också tillvägagångssättet där man ändrar stadgarna i SFR utan att ännu ha klarhet i om vilka och hur många producentorganisationer egentligen bildas. I bakgrunden finns dock en viss ökad splittring inom svenskt fiske och de växande utmaningarna att finansiera det svenska fiskets intressebevakning. Fördelningen av kostnaderna tycktes också vara en central fråga, fiskarna vill endast betala för det som gagnar dem. Med en omorganisation försöker man övervinna alla dessa utmaningar.

I en tidigare omorganisation för några år sedan avskaffades regionorganisationerna. Nu uppstår dessa under rubriken producentorganisationer. Finansieringen av arbetet i lokalavdelningarna väckte oro bland deltagarna. Tidsplanen för arbetet är synnerligen krävande. Tanken är arbetet i huvudsak skall vara slutfört redan till årsskiftet 2013/14.

Det uppstod diskussion om förslaget, men diskussionen var måttlig och kortare än väntat. En talare uppmanade kongressdeltagarna att säga sin åsikt på kongressen och inte på kajer och i styrhyttar efteråt. Principbeslutet om en ny organisation fick alltså till slut ett enhälligt stöd och kongressen kunde avslutas timmar före utsatt tid.

Också i Danmark omorganiseras yrkesfiskets intressebevakning för tillfället.

P1010008

Svenska yrkesfiskare samlade till kongress

Källa: SFR och FYFF/KJ, foto Bernt Andersson/SFR