Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av regelverket på fiskeområdet. Den svenska fiskelagen har sedan 1994 ändrats många gånger för att anpassas till förändringar, framför allt till EU:s fiskerilagstiftning. Utredaren ska föreslå en sammanhållen lagstiftning och anpassa regelverket till nya unionsbestämmelser i EU. I uppdraget ingår även att se över regelverket för vattenbruk.

Ett hållbart nyttjande av fiskeresurserna som gynnar såväl fiskenäringen och fritidsfisket som den biologiska mångfalden ska genomsyra utredningen. Utredaren får också i uppdrag att se över hur bestämmelserna om vattenbruk kan förenklas för att främja ett mer konkurrenskraftigt och hållbart vattenbruk. Därutöver ska en analys göras kring huruvida bestämmelserna om vattenbruk bör samlas i en egen lagstiftning.

– Vi vill att det ska bli enklare att vara fiskare och att driva vattenbruk. Svensk fisk, skaldjur, musslor och alger är nyttigt, gott och bidrar till jobb i hela landet. Vattenbruket är en framtidsbransch som kan bidra till att Sveriges försörjningsförmåga stärks. Det är därför viktigt att regelverket för vattenbruk förenklas och blir mer ändamålsenligt, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Uppdraget att föreslå förenklade förutsättningar att bedriva vattenbruk ska redovisas senast den 1 juli 2023. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 29 november 2024.

Källa: sfpo 8.7.2022