Sverige: Vikaresälen hotar siklöjefisket i Bottenviken

Det stora beståndet av vikaresäl belastar kraftigt siklöjan i Bottenviken. För yrkesfisket i norr är sälfrågan en katastrof som hotar slå ut hela det kustnära yrkesfisket i norr i närtid säger man från fiskarhåll och man kräver att licensjakten på säl också skall gälla för vikaren.

Sveriges Lantbruksuniversitet konstaterar i sin biologiska rådgivning för siklöja i Bottenviken:

I enighet med Havs- och vattenmyndighetens (HaV) och den Europeiska fiskeripolitikens mål om maximal uthållig fångst bör fångsterna av siklöja 2019 vara 0 ton. Orsaken är att vikaresälens konsumtion av siklöja omöjliggör ett fiske enligt FMSY, eftersom sälen konsumerar beståndets totala överskottsproduktion. 

För att säkerställa (med 95% säkerhet) en genomsnittlig eller ökad ungfiskproduktion, det vill säga ett bestånd stort nog att inte minska ungfiskproduktionen (Blim), bör fångsterna av siklöja vara 0 ton. 

Båda dessa råd är en minskning med 100 procent jämfört med landningarna 2018 på 962 ton.

Rådet för 2018 var en fångst mellan 170-173 ton.

Källa: SLU och Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation 22.7.2019