Fem år efter att förhandlingarna inleddes kunde Europaparlamentet och ministerrådet strax efter midnatt i dag enas om ett förnyat regelverk för EU:s fiskerikontroll. Överenskommelsen uppdaterar cirka 70 procent av de befintliga reglerna för kontroll av fiskefartyg i syfte att göra EU:s fiske mer hållbart.

Syftet med det nya fiskerikontrollsystemet är bland annat att modernisera och förenkla reglerna för kontroll av fiskeverksamheten samt att säkerställa efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitiken. De huvudsakliga delarna i överenskommelsen innefattar bland annat:

  • Alla fiskefartyg kommer att spåras geografiskt för att säkerställa efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitiken. Den elektroniska rapporteringen av fångster kommer också att utökas till alla fiskefartyg.
  • REM-system kommer införas på riskfartyg över 18 meter, där fångsten ombord på fiskefartyg övervakas med kameror och sensorer. Detta för att kontrollera att inga olovliga utkast av fisk görs.
  • Fritidsfiskare som fångar specifika känsliga arter kommer att registreras och rapportera sina fångster via ett elektroniskt system för att förbättra kunskapen om fångstuttaget.

För att industrin och berörda myndigheter ska få möjlighet att anpassa sig till de nya kraven kommer majoriteten av nya reglerna att börja gälla två eller fyra år från antagandet av lagstiftningen.

Källa: Regeringskansliet Sverige 1.6.2023