Det finns planer på att bygga minst sex vindkraftsparker med över tusen vindkraftverk i havet utanför skärgården. Det är enorma projekt, men samtidigt är det osäkert hur många som till slut byggs.

Störst av projekten är Erik Segersäll. Beroende på hur tekniken utvecklas och vilket tillstånd ägarna får så planerar projektören/ägaren Deep Wind Offshore att bygga 240-300 flytande vindkraftverk på 20-25 MW vardera. Den totala höjden på de planerade vindkraftverken blir 350-370 meter.

Mest omdiskuterad på senare tid är Baltic Offshore Delta.

Den planerade vindkraftparken skulle bestå av 253 vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 330 meter och vara placerad 55 kilometer öster om Sandhamn.

Motståndarna talar om en ”stålskog i horisonten”. Enligt projektören Njordr Offshore Wind är parken placerad så pass långt ut i havet att den visuella effekten från land är försumbar. Mest synliga är rotorbladen från Sandhamn, främst nattetid då hindersbelysning används, enligt bolaget.

Längst fram i planeringen är Långgrund 1 och 2 utanför Oxelösund. I slutet av året räknar projektören Svea Vind Offshore med att vara klar med sin miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och lämna in en ansökan om tillstånd att få börja bygga.

Projekten på Skärgårdens karta täcker stora ytor i Östersjön och totalhöjden på de planerade vindkraftverken gör att de vid klart väder kommer att kunna ses på flera mils avstånd.

Vindkraft på land mötts ofta av protester, särskilt i södra Sverige. Det startas aktionsgrupper och bildas ibland nya partier där ett nej till vindkraft är huvudfrågan. Dessutom kan kommunerna säga nej till utbyggnaden när som helst under projektet.

Förra året stoppades 32 av 42 landbaserade vindkraftsprojekt av det kommunala vetot, enligt en rapport från Svensk Vindenergi. Kommunerna sa nej oavsett partier och politiskt styre.

Den vindkraft som nu planeras till havs ligger för det mesta långt ut i havet (utanför territorialgränsen), långt bort från befolkning och samhälle. Tillstånd ges direkt av regeringen.

Långgrund 1 och 2 ligger närmare kusten och krockar därför med fler intressen.

Länsstyrelsen i Östergötland konstaterade efter samråd förra året att den planerade vindkraftsparken är mycket omfattande och att den kan komma att påverka ett stort antal riksintressen. Flera verksamheter och näringar berörs, enligt länsstyrelsen, bland annat sjöfart, fiske och Försvarsmaktens verksamhet.

Länsstyrelsen i Södermanland noterade att vindkraftverken planeras ligga direkt inpå två Natura 2000-områden och två naturreservat. Ett nytt Natura 2000-område håller dessutom på att bildas utanför Hävringe, 4,5 respektive drygt nio kilometer från vindkraftparkerna.

– Det sker fortsatta samråd med myndigheter för att hitta bästa vägen framåt för Långgrund 1 och 2, säger Emmy Tollin, kommunikationsansvarig på Svea Vind Offshore.

– Anpassningar av området kan mycket väl göras och har redan gjorts.

För att projekten på kartan ska bli verklighet krävs att projektörerna utreder hur vindkraftparken påverkar växter, fiskar och andra djur i havet (MKB), får klartecken av Försvarsmakten – som har vetorätt – och sedan ett slutgiltigt ja på sin ansökan (normalt från regeringen). Det är en process som kan ta nästan tio år.

Svea Offshore har jobbat med Långgrund 1 och 2 sedan 2015.

– Det är en lång process som kräver noggranna undersökningar och mycket jämkande, säger projektledaren Per Edström, projektledare för Långgrund 1 och 2 samt teknisk chef på Svea Vind Offshore.

För Kattegatt Offshore utanför Blekinge krävdes det tolv år och två varv genom miljöprövningsdomstolarna innan tillståndet var klart. Tre år senare står projektet fortfarande på väntan.

Tyska vindkraftsbolaget wpd har drivit planerna på ett vindkraftsprojekt i havet utanför Söderhamn sedan 2006.  Projektets historia är fylld med kompletterande utredningar, konsultuppdrag, överklaganden och ändringsansökningar.

I dag finns det 64 havsbaserade vindkraftsprojekt som sökt tillstånd att koppla in sig på det svenska stamnätet, enligt Svenska Kraftnät.

En del ansökningar gäller samma område, andra kan gälla flera projekt eller är en utökning av tidigare ansökning. Många projekt kommer aldrig att bli av, eftersom de krockar med försvarets intressen, natur, rekreation, sjöfart eller yrkesfiske.

Svenska Kraftnät bedömer att endast cirka en tredjedel av projekten kan bli verklighet.

I dag är det lätt att ansöka hos Kammarkollegiet om att få rådighet för ett område och sen kalla det ”projektområde”.

– För att ansöka om nätanslutning hos Svenska Kraftnät är det bara att fylla i en ansökan på internet. I praktiken är det en gratis kölapp, säger Per Edström.

– Det finns många luftslott ute på havet. Det gäller att undersöka vilka projekt som bedrivs seriöst och har substans.

Fakta/Så här långt har projekten kommit

  • Långgrund 1 och 2 ligger inom den svenska territorialgränsen och måste även ta hänsyn till fem kommuner (Söderköping, Norrköping, Oxelösund, Nyköping och Trosa) och deras möjlighet att stoppa projekten via det kommunala vetot.
  • Förra året genomförde Svea Vind Offshore samråd med myndigheter. I höst bli blir det kompletterande samråd. Samråd med allmänhet sker höst. Fortsatta, kompletterande samråd med myndigheter sker också i höst.
  • Långgrund 1 och 2 har fått nej av Försvarsmakten flera gånger.
  • I slutet av året räknar projektören Svea Vind Offshore med att vara klar med sin miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och lämna in en tillståndsansökan till länsstyrelserna.
  • Baltic Offshore Delta har genomfört samråd och räknar med att ha MKB klar 2023. Försvarsmakten har hittills sagt nej till projektet.
  • Baltic Offshore Alpha håller samråd fram till och med den 30 april. Beslut om projektets vidare hantering kommer att tas efter utvärdering av inkomna yttranden, enligt Niclas Erkenstål, som utvecklar projekt på Njordr Offshore Wind.
  • Erik Segersäll är nu inne i slutet av samrådsprocessen, där myndigheter, enskilda och allmänhet har möjlighet att ge synpunkter på projektet. Sedan måste projektören/ägaren Deep Wind Offshore ta fram en MKB. Försvarsmakten har ännu inte yttrat sig om Erik Segersäll.
  • Dyning är klar med samråden och satsar nu på att ha MKB färdig under mitten/slutet av sista kvartalet 2022. Försvaret har hittills inte haft några synpunkter på projektet.

 Källa: sfpo, Skärgården 9.5.2022