Den 19 december 2023 fattade Havs- och vattenmyndigheten beslut om att införa fastställda landningstider för vissa pelagiska landningar.

De fastställda landningstiderna innebär att landningar måste påbörjas mellan 07:00 och 19:00 på helgfria vardagar. De landningar som omfattas av dessa fastställda landningstider är landningar av osorterade pelagiska fångster från Östersjön där fångsten av sill/strömming och skarpsill överskrider 5 ton.

Undantag från dessa landningstider gäller för landningar där

  • fångsten sorteras vid landning, eller
  • transporteras för att sorteras vid en mottagningsanläggning som huvudsakligen hanterar fångst för direkt användning för livsmedel.

I de fall en landning avbryts får den endast återupptas igen mellan 07:00 och 19:00 på helgfria vardagar.

Skälet till förändringen i tillåtna landningstider är att Havs- och vattenmyndigheten bedömer att möjligheterna till fullständiga landningskontroller för osorterade pelagiska landningar behöver förbättras.

Föreskriftsändringen träder ikraft 15 januari 2024.

Källa: HaV 21.12.2023