Här beskrivs hur det går till när regeringen beviljar tillstånd för havsbaserad vindkraft och vilken status ansökningarna har.
 
Illustration: Regeringskansliet
 

Så här beviljar regeringen tillstånd

Regeringen prövar ansökningar om tillstånd till vindkraftsparker inom Sveriges ekonomiska zon. Regeringen tar emot tillståndsansökan tillsammans med en så kallad samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning (specifik miljöbedömning) och bereder den. Beredningen kan även delegeras till länsstyrelserna.

Ansökan skickas därefter på remiss till berörda myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Remissvaren kommuniceras sedan med den sökande verksamhetsutövaren som bemöter inkomna synpunkter. Därefter tillåtlighetsprövar regeringen ansökan och fattar beslut om att bevilja eller avslå hela eller delar av sökt verksamhet. Ett tillstånd förenas med de villkor som behövs för att verksamheten ska kunna samexistera med andra allmänna intressen såsom sjöfart, fiske, naturmiljö och försvar.

Regeringens beslut kan inte överklagas men kan efter ansökan rättsprövas av Högsta förvaltningsdomstolen.
 

Status på ansökningarna

VindkraftsparkerStatus
Kriegers flakBeviljad
GaleneBeviljad
Kattegatt Syd Beviljad
Eystrasalt  Under beredning hos länsstyrelserna
MareldUnder beredning hos länsstyrelserna
TritonUnder beredning hos länsstyrelserna
AuroraUnder beredning hos länsstyrelserna
Södra VictoriaUnder beredning hos länsstyrelserna
PoseidonUnder beredning hos länsstyrelserna
Stora Middelgrund I slutskedet av beredning hos regeringen
Skåne Havsvindpark I slutskedet av beredning hos regeringen

Källa: Regeringskansliet