Styrelsens traditionella sommarmöte ordnas denna gång 13-14.8 i Tammerfors. Förbundets årsmöte arrangeras på samma plats före sommarmötet (se separat kallelse).

På ärendelistan bland annat följande:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 1/2020
 4. Styrelsens konstituering
 5. Fångst- och kvotsituationen 2020 samt fiskekvoter 2021
 6. EHFF 2021-27
  • nationella EHFF-lagen
  • program för befrämjande av inhemsk fisk
  • beredning av operativt program
 7. Havsplanering
 8. Ärenden som berör säl och skarv
 9. MSC-certifiering, andra mellanutvärderingen
 10. TUKALA-projektet
 11. FYFF:s strategi för branschen, ”Fiskerinäring 2030”
 12. Organisationens tillstånd 2020
  • den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2020
  • förbundets jubileumsmöte 20.11 Helsingfors
 13. Övriga aktuella frågor – lägesöversikt
 14. Övriga ärenden
 15. Mötets avslutande

För ytterligare uppgifter: Styrelsens ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448, eller vd Kim Jordas, tel. 0400-720 690