Finlands Yrkesfiskarförbund har i december 2016 startat ett projekt med avsikt att genomföra en fullständig MSC-utvärdering av trål- och ryssjefisket efter strömming och trål på basen av en tidigare utförd förundersökning. Den fullständiga utvärderingen beräknas ta ungefär ett år.  

MSC:s (Marine Stewardship Council) miljöstandard för hållbart fiske anses vara ett av de mest pålitliga instrument med vilket man kan sätta kriterier för hållbarheten och förvaltningen gällande enskilda företags verksamhet.

En möjlig certifiering förbättrar strömmings- och vassbuksfiskets verksamhetsförutsättningar. Efterfrågan på MSC-certifierade råvaror ökar, både till livsmedel och till råvara för fiskmjöl. 

Projektet är i enlighet med Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) operativa program för Finland och målsättningarna är också i linje med jord- och skogsbruksministeriets strategi för ”blå bioekonomi”.  

I projektet genomförs en fullständig MSC-utvärdering för trål- och ryssjefisket efter strömming och vassbuk av det i Edinburgh belägna Acoura-certifieringsinstitutet. Acouras anbud vann det offentliga anbudsförfarandet. Utvärderingen kräver också besök på plats i fiskehamnar och på fartyg. Till förbundets uppgifter hör ett partiellt införskaffande av material, att ge information om praktiskt fiske och Finlands fiskerihushållning, att förmedla kontakter till olika aktörer, informationsverksamhet och att biträda vid platsbesök.    

MSC-certifiering är en av tredje part utförd vetenskaplig utvärderingsprocess, vilken utförs av oberoende ackrediterade certifieringsinstitut. Med detta säkras att MSC-programmet är pålitligt och fyller de direktiv som gäller för internationella miljömärkningar. Utvärderingsgruppen består av internationella sakkunniga inom havs- och fiskbiologi. Också olika intressentgrupper har möjlighet att kommentera preliminära certifieringsrapporter och att resa motiverade invändningar, ifall man märkt fel i processen. En möjlig certifiering är i kraft i fem år.  

Information om projektet och certifieringsprocessen delges internt de företagare som hör till certifieringsenheten, men även myndigheter och intressegrupper informeras. Media informeras också om projektet.

Tilläggsuppgifter: FYFF, vd Kim Jordas, tel. 0400-720 690 eller e-post kim.jordas@sakl.fi . Katso myös, esiselvitys https://www.sakl.fi/index.php/fi/tiedotteet/3883-sakl-selvitti-silakan-ja-kilohailin-kalastuksen-msc-sertifioinnin-edellytyksiae

logo

Untitled 2

Projektet är delvis finansierat av Europeiska havs- och fiskerifonden (EMFF)