Över 12 m fartyg som registrerats i EU fiskefartygsregistret i Finland har i enlighet med kontrollförordningen 1224/2009 utrustats med ett elektroniska registrerings- och rapporteringssystem för att verkställa kraven gällande elektroniska fiskeloggboken (elogbook-systemet).

Gränsbevakningsväsendets (MRCC Åbo) centrum för fiskerikontroll (KSK) fungerar i Finland som behörig central myndighet i enlighet med EU kontroll förordningen 1224/2009. KSK övervakar dygnet runt Finskt flaggade fiskefartyg och fiskeverksamheten på Finska havsområden. 

Åtgärder vid felsituationer gällande elektroniska loggboken

Fiskefartygets befälhavare eller dess representant ska via lämpliga medel för telekommunikation, meddela KSK uppgifterna gällande fiskefärden, ifall det uppstår tekniska fel i elogbook-systemet som installerats ombord fartyget eller om det upphör att fungera.

KSK tar emot och registrerar uppgifterna gällande felsituationer i elogbook systemet dygnet runt alla dagar i året. Vid felsituationer tas uppgifterna gällande fiskefärden emot i första hand via epost, ksk@raja.fi, samt vid behov via telefon (+3582941036).

KSK tar emot och förmedlar all begäran om teknisk support gällande elogbook systemet, för att främja lösningar vid fel- och problemsituationer.

För att möjliggöra snabba och smidiga korrigerande åtgärder gällande elogbook systemet, ska fiskefartygets befälhavare eller representant meddela KSK en beskrivning om felet i elogbook systemet, en uppskattning om tidpunkten för ankomst till hamn och uppgift om ankomstham samt tillräckliga uppgifter om fartygets kontaktperson inklusive kontaktuppgifter.

Fiskefartyget får inte lämna hamn efter det att det uppstått ett tekniskt fel eller om det har upphört att fungera, före elogbook systemet fungerar på ett sätt som KSK finner tillfredsställande eller förrän KSK på annat sätt gett sitt tillstånd för att lämna hamnen, till exempel för att förflytta fartyget till en annan hamn för korrigeringsåtgärder.

Elogbook systemets tekniska support service och servicetider

KSK tar emot och förmedlar all begäran om teknisk support gällande elogbook systemet, tekniska supporten genomförs av en utomstående leverantör. 

Servicetiderna gällande tekniska support servicen är ordnad enligt följande:

Vardagar (måndag-fredag) kl. 7-10 ja 18-21
Helger (lördag och söndag) kl. 8-10 ja 18-21

Korrigeringsåtgärder gällande eLogbook systemet genomförs alltid då fartyget är i hamn och internet förbindelse är tillgänglig i första hand via distansåtgärder (Temviewer).

Ifall korrigeringen kräver tekniska åtgärder ombord fartyget, skall fartyget vara i Finland eller bör fartyget förflyttas till Finland med undantagstillstånd av KSK.

Överföringsfrekvens gällande uppgifterna om fiskefärden vid felsituationer 

Vid felsituationer ska uppgifterna gällande fiskefärden meddelas KSK dagligen och senast inom 24 timmar från senaste meddelande. Utöver detta ska förhandsanmälan om ankomst till hamn och uppgifterna gällande fiskefärden alltid meddelas vid begäran av KS samt i samband med fysiska kontroller till havs.

Mer information

Jord och skogsbruksministeriet:
Konsultativ tjänsteman Ali Lindahl, tfn. 0295162219

Gränsbevakningsväsendet:
Kommendörkapten Tero Grönfors, tfn. 0295421174 

NTM-centralen i Egentliga Finland 
Projektkoordinator Jari Haka, tfn. 0295028554

Källa: Gränsbevakningsärendet 30.11.2021