Europeiska kommissionen antog 28.10.2022 en ändring av den tillfälliga krisramen för statligt stöd för att ge medlemsländerna möjlighet att fortsätta att utnyttja den flexibilitet som föreskrivs i reglerna om statligt stöd för att stödja ekonomin med anledning av Rysslands krig mot Ukraina. Den tillfälliga krisramen antogs den 23 mars 2022 .

  • En förlängning av alla åtgärder i den tillfälliga krisramen till och med den 31 december 2023.
  • En höjning av taken för begränsade stödbelopp upp till 250 000 euro och 300 000 euro för företag som är verksamma inom jordbruks-, fiske- och vattenbrukssektorerna, och upp till 2 miljoner euro för företag som är verksamma inom alla andra sektorer.
  • Ytterligare flexibilitet för likviditetsstöd till energiföretagens handelsverksamhet. I undantagsfall och enligt strikta skyddsåtgärder får medlemsstaterna tillhandahålla offentliga garantier med mer än 90 procents täckning, om dessa ställs som finansiell säkerhet till centrala motparter eller clearingsmedlemmar. Detta är i linje med den delegerade akt som antogs av kommissionen den 18 oktober 2022 och genom vilken det är tillåtet att använda bankgarantier och offentliga garantier utan säkerhet, på särskilda villkor, som godtagbar säkerhet för att uppfylla marginalsäkerhetskraven.
  • Ökad flexibilitet och ökade möjligheter att få stöd för företag som drabbas av stigande energikostnader, med förbehåll för skyddsåtgärder. Medlemsstaterna kommer att kunna beräkna stödet på grundval av antingen den tidigare eller den nuvarande förbrukningen, och bör därvid beakta behovet av att bevara incitamenten på marknaden att minska energiförbrukningen och säkerställa kontinuitet i den ekonomiska verksamheten. Dessutom får medlemsstaterna ge stöd på ett mer flexibelt sätt, även till särskilt drabbade energiintensiva sektorer, med förbehåll för skyddsåtgärder för att motverka överkompensation. För företag som får större stödbelopp innehåller den tillfälliga krisramen åtaganden som innebär att stödmottagaren måste ange hur man avser att minska koldioxidavtrycket från sin energianvändning och genomföra energieffektivitetsåtgärder.
  • Nya åtgärder som syftar till att minska efterfrågan på el, i enlighet med förordning (EU) 2022/1854.
  • Ett förtydligande av kriterierna för bedömning av rekapitaliseringsstöd. Solvensstöd av sådant slag måste i) vara nödvändigt, lämpligt och proportionellt, ii) innebära en skälig ersättning till staten, och iii) åtföljas av lämpliga konkurrensåtgärder för att bevara en effektiv konkurrens, samt ett förbud mot bonusbetalningar, utdelningar och förvärv.

De åtgärder som föreskrivs i den tillfälliga ramen påverkar inte möjligheten att godkänna andra nödvändiga och proportionella åtgärder direkt enligt fördraget, särskilt artikel 107.3 b i EUF-fördraget.

Kommissionen har dessutom idag beslutat att förlänga möjligheten att bevilja stöd för investeringar för en hållbar återhämtning enligt den tillfälliga ramen med anledning av covid-19 till och med den 31 december 2023.

Kommissionens meddelande i sin helhet PDF.

Källa: EU-kommissionen 28.10.2022