Jord- och skogsbruksministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralen) ordnar ett riksomfattande ansökningsförfarande för reduceringsfiskestödet på havsområdet inom fasta Finland. Ansökningsförfarandet öppnas 1.3.2013 och avslutas 27.3.2013. Alla registrerade yrkesfiskare i fasta Finland kan delta i ansökningsförfarandet. Yrkesfiskare som verkar inom samma område kan som en grupp göra en gemensam ansökan.

Reduceringsfiskestödet söks hos det egna områdets NTM-central. Ansökningsblanketten fås från internadressen http://www.mmm.fi/sv/index/eff/tuen_hakeminen.html och NTM-centralerna.

 

Källa: JSM 1.3.2013