De kommersiella insjöfiskarnas fångst uppgick till 5,2 miljoner kilo under 2018. År 2017 uppgick fångsten till 6,5 miljoner kilo. Minskningen i fångsten berodde främst på nedgången i mängden siklöja som fångades med not. Kräftfångsten var något under 600 000 kräftor, av vilket så gott som alla var signalkräftor. Värdet på fångsten uppgick till 14,7 miljoner euro, vilket var nästan samma som föregående år.

Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets statistik över fångsterna i det kommersiella insjöfisket 2018.

– Gösfångsten ökade till och med något jämfört med de föregående årens rekordfångster. Fångstmängden av siklöja med not minskade i jämförelse med föregående år. Antagligen reflekterar detta delvis variationerna i beståndet av siklöja, men de dåliga isförhållandena och issörjan som hade bildats under isen försvårade vinterns notfiske i östra Finland och Satakunta. Mängden siklöja som fångades med trål minskade inte alls, berättar överaktuarie Mika Rahikainen från Naturresursinstitutet.

Gösen håller på att nå siklöjans betydelse

Siklöjan är fortfarande insjöarnas viktigaste fångstfisk, både vad gäller mängd och värde. Värdet på gösfångsten närmar sig dock siklöjans värde. Värdet på fångsten av siklöja var 5,8 och fångsten av gös 4,8 miljoner euro. Totalt står dessa två fiskarter för tre fjärdedelar av värdet på fiskfångsten i det kommersiella fisket i insjöar. Värdet på fångsten beräknas på basis av fiskarens inkomst från det mervärdesskattefria priset och fångstmängden.

Sik var insjöarnas tredje mest värdefulla fångstart, då signalkräfta var det under de två föregående åren. Värdet på sikfångsten uppgick till 0,8 miljoner euro. På två år har ökningen varit 60 procent. Värdet på mörtfångsten var högre än värdet på gädd- eller aborrfångsten. Värdet på öring- och insjölaxfångsten var cirka en halv procent av det totala värdet på fiskfångsten.

Kräftfångstens värde och mängd minskade tydligt i jämförelse med de två föregående åren. Vad gäller flodkräftan har minskningen varit mycket kraftig. Detta kan återspegla att de bestånd av starkt utrotningshotade kräftor som får fiskas har minskat och att de kvarvarande bestånden är svaga. Flodkräftan utgjorde endast tre procent av den totala kräftfångsten. Vad gäller signalkräftan berodde den minskade fångsten knappast på en minskning av mängden kräftor, utan mer sannolikt på marknadsfaktorer.

Antalet registrerade kommersiella fiskare fortsatte att öka – endast en del fiskade aktivt

Statistiken Kommersiellt fiske i insjöar bygger på de registeruppgifter som Naturresursinstitutet har samlat in.

År 2018 ingick 1 935 kommersiella fiskare i NTM-centralens register över kommersiella fiskare. Jämfört med 2017 hade antalet ökat med ca 10 procent. En del av dem fiskade dock inte alls och många fiskare fick små fångster.

Efter att ändringen av lagen om fiske trädde i kraft vid ingången av 2016 ska alla som fiskar från insjöar för försäljning anmäla sig till registret vid NTM-centralen i Egentliga Finland, journalföra sitt fiske och anmäla fångster till Naturresursinstitutet minst en gång per kalenderår.

Enligt lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik 1048/2016, som trädde i kraft den 12 december 2016, är det dessutom obligatoriskt att registrera fartyg och båtar som bedriver kommersiellt fiske i insjöar.

Detaljerad information om statistiken finns i tjänsten stat.luke.fi. I statistikdatabasen finns fångstuppgifter från och med 1962.

Statistik: Kommersiellt fiske i insjöar 2018

Källa: Luke 16.10.2019