Vid flyginventeringen av gråsäl i Östersjön 2019 noterades cirka 38 000 gråsälar. Av dessa befann sig cirka 14 200 i Finlands havsområde. Vid inventeringstiden beräknades att drygt 12 800 vikare befann sig på isarna i Bottenviken.

Mängden gråsälar som noterats i inventeringarna har i flera år uppgått till cirka 30 000 individer. Att den inventerade stammen gått upp till nästan 40 000 individer kan förklaras förutom genom egentlig tillväxt av stammen även med de goda förhållandena för inventeringen i våras. Då var en större del av gråsälarna än tidigare synliga på kobbarna.

Östersjöns gråsälsstam har i genomsnitt vuxit med cirka fem procent per år från början av 2000-talet. Tillväxten har under de senaste åren varit störst i södra Östersjön, vilket huvudsakligen beror på gråsälar som kommit från andra områden.

− En indikering om att stammen växer och att gråsälar flyttar sig är att resultatet för havsområdet i Finland nu är cirka 4 500 individer större än 2017, säger Mervi Kunnasranta, som är specialforskare vid Naturresursinstitutet. 

Över 80 procent av gråsälarna befinner sig ännu på våren i kärnområdet för utbredningen under pälsbytet, dvs. i havsområdena nära sydvästra Finland, mellersta Sverige och västra Estland. Över 90 procent av gråsälarna i Finlands havsområde befann sig i den sydvästra yttre skärgården under inventeringstiden. 

Vid flyginventeringar fotograferas gråsälarna under pälsbytet vid månadsskiftet maj–juni på kobbar som ligger långt från kusten och antalet individer räknas från fotografierna. Beräkningsresultatet representerar minimimängden gråsälar och en del av sälarna är alltid utanför inventeringen. Skillnaderna i de årliga beräkningsresultaten avspeglar därför inte direkt förändringar i stammens storlek. För att uppskatta variationen i stammen ska trenden i beräkningsresultaten under flera år tas i betraktande.

Isförhållandena påverkar beräkningsresultatet vid inventeringen av vikare

Beräkningsresultatet för vikare har varierat rätt kraftigt 2013−2019. Bakom variationen ligger isförhållandena i april. Om istäcket börjat brytas upp redan före tidpunkten för inventeringen kan man se stora grupper vikare i inventeringarna, vilket gör beräkningsresultatet exceptionellt högt.

Årets resultat, cirka 12 800 vikare i Bottenviken, är större än resultatet året innan (cirka 9 900), men mindre än 2017 (cirka 13 600). Variationerna i resultatet avspeglar inte plötsliga förändringar i mängden vikare, utan förändringar i förhållandena för inventeringen. Vikarstammen i Bottenviken har utifrån sinsemellan jämförbara beräkningsresultat ökat med i genomsnitt cirka fem procent om året.

Inventeringen av vikare bygger på stickprov. Vikare som observeras på inventeringslinjerna vid regelbundna flygturer bildar urvalet som dupliceras för att bli den inventerade stammen på isens hela areal (mängden vikare på isen under inventeringstiden). Vid inventeringen på våren 2019 omfattade inventeringslinjerna cirka 14 procent av isens areal.

Naturresursinstitutet ansvarar för inventering av gråsäl i Finlands havsområde. Naturhistoriska riksmuseet ansvarar för inventering av vikare i Bottenviken.

Ryssland inventerade inte gråsälarna i Finska viken 2019. Den senaste inventeringen är från 2018 då resultatet var cirka 1 200 gråsälar. Polens senaste inventering är från 2017 då resultatet var cirka 70 gråsälar.

Källa: Luke 5.11.2019