Inventerad stam av gråsäl i Östersjön och Finland

Vid flyginventeringen av gråsäl i Östersjön 2020 noterades drygt 40 000 gråsälar. Av dessa befann sig knappt 17 000 i Finlands havsområde. Vid inventeringstiden uppskattades att cirka 13 300 vikare befann sig på isarna i Bottenviken.

Antalet gråsälar som observerats vid inventeringarna har i många år uppgått till cirka 30 000 individer, men nu har resultatet varit cirka 40 000 individer två år i rad. Sedan 2003 har gråsälsbeståndet i Östersjön ökat med i genomsnitt cirka fem procent om året. Ökningen har under de senaste åren varit störst i södra Östersjön, vilket huvudsakligen beror på gråsälar som kommit från andra områden.

– En indikation på att beståndet ökar och att gråsälarna rör på sig är att det vid inventeringstidpunkten fanns cirka 2 500 individer fler än 2019 i Finlands havsområde, säger Mervi Kunnasranta, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Merparten (i år cirka 75 procent) av gråsälarna påträffas på våren i det huvudsakliga utbredningsområdet under pälsbytet, dvs. i havsområdena utanför sydvästra Finland, mellersta Sverige och Estland. Knappt 90 procent av gråsälarna i Finlands havsområde befann sig i den sydvästra yttre skärgården under inventeringstiden.

Vid flyginventeringar fotograferas gråsälarna under pälsbytet vid månadsskiftet maj–juni på kobbar som ligger långt från kusten och antalet individer räknas från fotografierna. Inventeringsresultatet representerar minimiantalet gråsälar. En något varierande andel av individerna faller alltid utanför inventeringen. Skillnaderna i inventeringsresultaten för enskilda år avspeglar därför inte direkt förändringar i beståndets storlek. För att uppskatta variationerna i beståndet behöver trenden i inventeringsresultaten under flera år beaktas.

Resultat av inventeringen av gråsäl 2020 per havsområde och land

Isförhållandena påverkar resultatet vid inventeringen av vikare

Inventeringsresultatet för vikare har varierat ganska kraftigt 2013–2020. Bakom variationen ligger isförhållandena i april. Om istäcket börjat spricka upp redan före inventeringstidpunkten kan stora grupper av vikare påträffas vid inventeringarna, vilket gör inventeringsresultatet exceptionellt högt.

Årets siffror, cirka 13 300 vikare i Bottenviken, ligger på samma nivå som i fjol (cirka 12 600), men är betydligt högre än år 2018 (cirka 9 900). Variationerna i inventeringsresultaten avspeglar inte plötsliga förändringar i antalet vikare, utan förändringar i inventeringsförhållandena. Vikarbeståndet i Bottenviken har utifrån sinsemellan jämförbara inventeringsresultat ökat med i genomsnitt cirka fem procent om året.

Inventeringen av vikare bygger på stickprov. Flygningar görs med jämna mellanrum på inventeringslinjerna och de vikare som observeras vid dessa bildar ett urval, som multipliceras för att få det inventerade beståndet på hela isens areal (antalet vikare på isen under inventeringstiden). Vid inventeringen våren 2020 omfattade inventeringslinjerna cirka 24 procent av isens areal och knappt 3 200 vikare påträffades.

Inventerad stam av vikare i Bottenviken 1988-2020

Naturresursinstitutet ansvarar för inventering av gråsäl i Finlands havsområde. Naturhistoriska riksmuseet i Sverige ansvarar för inventering av vikare i Bottenviken.

Källa: Naturresursinstitutet 10.11.2020