Hallituksen esitysluonnos rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta on ollut lausunnolla. Lausuntoaika päättyi 4.11. Esitys ei esitä merimetsovahinkojen korvaamista.

Merimetsojen kokonaismäärän Suomessa yksilöinä arvioidaan olevan pesäpoikasaikaan heinäkuussa noin 120 000. Merimetso syö 350–500 grammaa kalaa/ päivä (lähde: Merimetsotyöryhmä 2019). Nykyinen suuri Suomessa oleileva merimetsokanta ei SAKL:n mielestä enää vastaa olosuhteissamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää tilannetta. Ylisuuri merimetsokantaa vaarantaa kalakantojen tilaa, kalatalouden harjoittamista ja kotimaisen kalan tarjontaa kuluttajille.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvitys vahvistaa, että merimetsokantojen (ja hyljekantojen) kasvu aiheuttaa vakavia vahinkoja pienimuotoiselle rannikkokalastukselle Itämeren alueella ja on uhka elinkeinon jatkuvuudelle. Selvitys The impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers linkissä https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/544854/luke_luobio_77_2019.pdf?sequence=1&isAlowed=y&fbclid=IwAR2cHrHn1ONAWu_p96PRGRVkDE6Ys_k_5dz9P6nTaV6ECfEaCCRfuQL6CPg . Merimetsojen vaikutuksista on runsaasti kansainvälisiä ja kansallisia tutkimuksia. Muun muassa Luken tutkimus vuodelta 2020 osoitti, että pesivien merimetsojen suuri määrä tärkeällä ahventen kalastus- ja lisääntymisalueella voi pienentää ahvenkantoja ja -saaliita pesintöjen vaikutusalueella.

SAKL pitää tässä tilanteessa hätkähdyttävää, ettei merimetson kaupalliselle kalastukselle aiheuttamista vahingoista mainita sanallakaan. Esityksen perustelumuistiosta ei käy ilmi, onko asiasta edes keskusteltu esityksen valmistelun aikana.

Liiton lähtökohtana on, että jos yhteiskunta haluaa ylläpitää vahingollisen suurta, kaupalliselle kalastukselle mittavia vahinkoja aiheuttavaa merimetsokantaa, on vahingot korvattava kalastusyrittäjille.

Liitto toteaa, että hallituksen esitystä on täydennettävä kaupallisen kalastuksen kärsimien vahinkojen osalta. Mahdollinen korvausmalli voisi löytyä porotalouden reviirikohtaisesta tuesta. Merimetsokolonian lähialueella toimiville kalastajille suoritettaisiin korvaus kolonian koon perusteella (merimetsoparien määrä). 

Lähde: SAKL 4.11.2020