Suomen Ammattikalastajaliitto (SAKL) on antanut lausuntonsa hallin ja itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2014-2015.

SAKL toteaa, että hylkeiden aiheuttama haitta on kalastus- ja kalankasvatuselinkeinolle niin vakava, että kannan kokoa olisi pienennettävä. Rannikkokalastuksen toimintaedellytysten ja kalakantojen turvaaminen vaativat, että hyljeongelma saadaan kuriin, ja hyljekannan pienentäminen on ainoa kestävä toimi.

Suuri osa saalis- ja pyydysvahingoista jäävät pimentoon ja kalastus estyy kokonaan monella alueella. Hylkeet verottavat myös merkittävästi kaupallisesti tärkeitä kalakantoja ja tämä vähentää kalastuksen saaliita. Ylisuuren hyljekannan aiheuttamat taloudelliset menetykset kaupalliselle kalastukselle ja kalanviljelylle sekä sen myötä koko arvoketjulle ovat mittavat.

Metsästystä ja hylkeiden poistamista pyydysten läheltä on tehostettava erilaisin toimin, lainsäädännöllisesti (mm. metsästysajat) ja metsästäjiä kouluttamalla ja kannustamalla. SAKL näkee hyvin myönteisenä sen, että valtioneuvosto on hyväksynyt siirtymisen alueelliseen kiintiömetsästykseen hallin osalta. Vastaava järjestelmä tulisi jatkossa myös koskea norppaa Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella.

Hyljesietopalkkion maksamisen jatkuminen tai sen laajuus on epävarmaa uuden 2014-2020 rakennekauden aikana. Uusi kalastusvakuutustukijärjestelmä lisää entisestään yrittäjien omavastuuta hylkeiden aiheuttamista vahingoista.

Hallikannan metsästysmääräksi on esitetty yhteensä 1.050 kappaletta. SAKL kannattaa ehdotusta (RKTL: kokonaiskanta 37 500 – 50 000 yksilöä). Poikkeuslupien myöntäminen (30 kappaletta) itämeren norpan metsästämiseksi Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella on täysin riittämätön toimi. Myös norpan osalta tulisi siirtyä kiintiömetsästykseen, ja vähintään normaaliin pyyntilupametsästykseen. Metsästettävä määrä tulisi myös olla huomattavasti suurempi, ensi vaiheessa 100 kappaletta. Kanta on kestävällä tasolla (RKTL: kokonaiskanta 8 750 – 11 660 yksilöä) ja kasvaa sekä aiheuttaa kalastukselle ja kalakannoille merkittäviä haittoja.

SAKL (lausunto 3.7.2014)