SAKL 2 thumb

Sälseminariet i Luleå stad sessionssal var välbesökt

Fredag 1.3 ordnades ett välbesökt sälseminarium i Luleå. Hela 130 personer var på plats, också från Finland hade kommit deltagare.

Sälseminariet var ett resultat av den djupa oro för framtiden som fiskarna speciellt i Bottenviken upplever. Sälens inverkan på beståndet av siklöja och den ekonomiskt viktiga produktionen av löjrom har väckt mycket diskussion och nu ville man få fart på de ansvariga myndigheterna. Konkreta åtgärder behövs och det snabbt.

Ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation Peter Ronelöv Olson komprimerade budskapet.

  • Kan vi nyttja löjrommen som livsmedel eller är den endast sälgodis?

Med hänvisning till situationen i södra Östersjön och torskens hotade läge konstaterade Olson att sälen redan tagit död på fisket och nu håller den på att ta död också på fisken (torsken).

Seminariet presenterade välkända fakta. Vi har ca 50 000 gråsälar och 20-30 000 vikare i Östersjön och bestånden växer hela tiden. Kustfisket är i kris, sälen inverkar negativt på fiskbestånden, redskapsutvecklingen har gett en del hjälp, men förvaltningen av sälbestånden har som helhet varit ineffektiv. Det färska finländska förslaget om att ekonomiskt stöda hanteringen av säl väckte därför stort intresse på seminariet.

SAKL 3 2

Peter Ronelov Olson, ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation

Orian Bondestam från jord- och skogsbruksministeriet efterlyste mera verkstad och mindre högtflytande strategier. Under seminariet framställdes också önskemål att ett närmare samarbete i frågan kunde fås till stånd mellan Sverige och Finland. Förbudet mot handel med sälprodukter fördes också fram i flera inlägg med en önskan om att länderna tillsammans kunde driva frågan i EU.

Sverige har för tillfället endast skyddsjakt och ett införande av licensjakt efterlystes i flera inlägg. Skyddsjakten har dock varit rätt effektiv om man jämför med de finländska jaktsiffrorna. En central roll i detta har en av de få säljägarna i Sverige haft. Anna-Carin Westling från Huddiksvall har fällt 121 sälar av de totalt 499 som fälldes under skyddsjakten år 2018.

Säljägare Anna-Carin Westling hjälper kustfisket med konkret åtgärder.

Ett vagt löfte om införande av egentlig skyddsjakt hördes från politiskt håll. Kristina Yngwe (C), ordförande i riksdagens miljö-och jordbruksutskott tror att säl kan jagas som älg redan om ett år.

  • Om man tittar på de motioner som kommit in till utskottet om sälar så finns det en majoritet av partier som vill införa licensjakt och jag tror att det blir så också. En licensjakt lösa många av de konflikter kring sälarna som finns i dag.

Näringens och till en del också speciellt de lokala politikernas oro för den katastrofala situation sälen skapat kom väl fram under seminariet. Konkreta effektiva åtgärder behövs för att hantera sälstammen. En del tvivlande röster hördes dock också – har vi redan låtit situationen låtit gå för långt? En finländsk åhörare fick den starka intrycket att ansvaret för fisket och sälförvaltningen i Sverige är uppdelat på många olika myndigheter. Ett helhetsansvar och en helhetssyn saknas.

Källa: Sälseminarium i Luleå 1.3.2019/FYFF