Forststyrelsen förverkligar under tiden augusti – oktober 2017 en enkätundersökning för fiskare och säljägare i Skärgårdshavet och Bottniska viken. Motsvarande enkät har genomförts för Finska viken år 2016.

Enkäten strävar till att kartlägga viktiga säljakts- och fiskeplatser inom våra havsområden. Till enkäten kommer man via länken (http://query.eharava.fi/2068). Enkätblanketten är öppen under tiden 15.8.2017 − 15.10.2017.

Avsikten med enkäten är 1) utreda viktiga jakt- och fiskeområden, speciellt på statens allmänna vattenområden och inom Finlands ekonomiska zon, 2) få en uppfattning om användningens intensitet och 3) utreda eventuella utvecklingsbehov. Enkäten och svaren utgör en viktig bas för planeringen av områdenas kommande användning och nyttjande. Speciellt viktigt är det att kunna påvisa områdenas stora betydelse för närings- och rekreationsverksamhet.   För det praktiska genomförandet svarar Antti Nykänen och Mia Vehkaoja från Insinööritoimisto K. Nykänen Oy. Arbetet leds av Forststyrelsens regionala vilt-och fiskeplanerare samt Viltcentralens regionkontor. 

Källa: Forststyrelsen 15.8.2017