Riksdagens plenum godkände 18.6.2024 ändringar i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken.

Bestämmelserna om påförande av påföljder ändrades så att Livsmedelsverket påför en överträdelseavgift eller en påföljdsavgift för en allvarlig överträdelse separat för varje gärning eller försummelse som en aktör gjort sig skyldig till. I praktiken innebär det att till exempel för varje försenad landningsdeklaration eller avräkningsnota påförs en överträdelseavgift på minst 300 euro. Om förstahandsuppköpare av fisk lämnar in avräkningsnotor för tio olika fiskpartier för sent, påförs denne överträdelseavgifter på minst 3 000 euro.

För genomförandet av Europeiska unionens förordning om ändring av fiskerikontrollsystemet fogades till lagen också en ny bestämmelse om allvarliga överträdelser. Livsmedelsverket påför en påföljdsavgift för en allvarlig överträdelse till den som underlåter att iaktta skyldigheten att föra in fiskemängderna i fiskeloggboken i enlighet med den tillåtna toleransmarginalen så att avvikelsen i förhållande till de landade mängderna eller inspektionsresultaten ska betraktas som en allvarlig överträdelse med stöd av artikel 8.4 i förordningen om ändring av fiskerikontrollen.

I praktiken överskrids tröskeln för allvarliga överträdelser i fråga om osorterad landning av strömming och vassbuk, om skillnaden mellan de uppskattningar som registrerats i fiskeloggboken och de mängder som landats eller blivit resultatet av en inspektion är lika med eller större än 25 procent per art. För övriga fångster överskrids tröskeln för allvarlig överträdelse när den mängd fiskeriprodukter som överskrider den tillåtna toleransmarginalen är minst 100 procent av den tillåtna toleransmarginalen.

Om den allvarliga överträdelse som gäller den tillåtna toleransmarginalen med beaktande av omständigheterna och följderna av gärningen är ringa och ekonomisk vinning inte har eftersträvats genom den, kan Livsmedelsverket besluta att gärningen är en överträdelse och inte en allvarlig överträdelse och påföra en överträdelseavgift för den i stället för en påföljdsavgift.

Lagändringarna avses träda i kraft den 10 juli 2024.

JSM anvisning PDF

Källa: JSM 20.6.2024