Den restriktionszon som inrättades för att förhindra spridningen av IHN hos laxfiskar har avvecklats i området för kommunerna Ijo och Simo vid Bottenvikens kust. Livsmedelssäkerhetsverket Evira (nuvarande Livsmedelsverket) inrättade restriktionszonen i november 2017 då virussjukdomen hos laxfiskar påträffades hos regnbåge i två fiskodlingar med havskassar. IHN-virus har inte längre påträffats i proverna från fiskodlingarna efter fiskarna har destruerats, utrustningen rengjorts och man hållit en paus i fiskodlingen. Sjukdomen har inte heller konstaterats hos vild fisk som fångats i restriktionszonen.

Även om restriktionszonen avvecklas fortsätter den intensifierade kontrollen av IHN i området. Jord- och skogsbruksministeriet har genom sin förordning klassificerat området som motsvarar den tidigare restriktionszonen som ett område som ska övervakas med avseende på IHN i syfte att uppnå sjukdomsfri status. Motsvarande övervakningsområden avseende IHN har också inrättats i Tervo, Nurmes och Kaavi kring konstaterade fall av IHN. Övervakningsprogrammen varar i minst två år.

Levande laxar eller regnbågar eller deras könsceller får inte förflyttas till andra områden i Finland från fiskhållningsplatser eller naturliga vatten som ligger i ett övervakningsområde. För laxar eller regnbågar eller deras könsceller som förs in till området krävs ett hälsointyg som beviljats av den avsändande djurhållningsplatsens tjänsteveterinär. Förflyttningarna av andra fiskarter till, inom eller från området har inte begränsats.

Det är tillåtet att fiska och röra sig som vanligt i området. Det rekommenderas ändå att utrustningen som använts för fiske desinficeras innan den används för fiske i andra vattendrag. Om det observeras symtom som tyder på IHN eller dödlighet hos fiskar i området ska kommunalveterinären eller regionförvaltningsverkets länsveterinär kontaktas omedelbart. 

Infektiös hematopoietisk nekros IHN (infectious haematopoietic necrosis) konstaterades för första gången i Finland i slutet av november 2017. Vid utgången av januari 2018 hade sjukdomen påträffats på sammanlagt sex platser: Tervo fiskodlingsanläggning, tre fiskdammar i norra Savolax samt två havsodlingsanläggningar i Ijo. Alla infektioner konstaterades hos regnbåge och fallen var kopplade till varandra. Trots utredningar har man inte kunnat bekräfta hur viruset spred sig till Finland. Alla infekterade djurhållningsplatser har sanerats genom destruktion av fiskarna samt rengöring och desinfektion av utrustningen och odlingsbassängerna. I Ijo hölls dessutom en paus i odlingen i havskassar år 2018.

IHN är en sjukdom hos laxfiskar som sprider sig med lätthet och enligt lag måste bekämpas. Sjukdomen orsakar dödlighet vanligen hos fiskar som är yngre än två månader. Det finns ingen medicinsk behandling mot sjukdomen och vaccin används inte i Europa. IHN smittar inte till människor eller sällskapsdjur och fisk kan ätas som normalt i Finland.

Källa: Livsmedelsverket 15.7.2019