Sommaren 2022 räknades cirka 24 470 storskarvsbon i Finland. Sedan 2015 har storleken på häckningsbeståndet i hela Finland bara varierat med några få procent. På regional nivå är dock de årliga variationerna i antalet bon stora.

Sommaren 2022 var häckningsbeståndet i Finland nästan en procent, dvs. 140 bon, mindre än föregående sommar. Hösten 2021 hittades en ny koloni med trehundra bon i Fredrikshamn, vilket ökade antalet bon förra året till cirka 24 610. 2021 års bestånd var fem procent mindre än år 2020.

Antalet storskarvsbon 2013–2022.
Storskarvsbeståndets procentuella tillväxt 2013–2022.

I både Finska viken och Bottenhavet fanns ungefär en tredjedel av storskarvens bon, en femtedel i Skärgårdshavet, tio procent i Kvarken och nio procent i Bottenviken.

”Skarvbeståndet i Finska viken minskade med drygt tio procent, liksom även i Skärgårdshavet och Kvarken. Däremot var skarvbeståndet i Bottenhavet och Bottenviken en femtedel större än sommaren 2021”, säger forskare Pekka Rusanen från Finlands miljöcentral.

Enligt Rusanen inverkade det rikliga havsörnbeståndet i Finska viken, Skärgårdshavet och Kvarken på storskarvarna: ”I Finska viken, Skärgårdshavet och Kvarken fanns det i år sammanlagt nästan 6 000 färre storskarvsbon än för fyra år sedan. I Kvarken upptäckades knappt hälften av antalet bon jämfört med sommaren 2018 och två kolonier istället för sju.”

Skarvbeståndet i hela Bottenvikenområdet ökade med sammanlagt 12 procent. Det fanns nästan 12 700 bon i Bottenvikenområdet, varav cirka 8 010 i Bottenhavet, 2 480 i Kvarken och 2 190 i Bottenviken. Sommaren 2022 fanns det cirka 7 380 bon i Finska viken och 4 400 i Skärgårdshavet.

Antalet storskarvsbon per havsområde 2013–2022.

En allt större andel av storskarvarna häckade i stora kolonier

I Finland observerades 52 skarvkolonier. Kolonierna häckade på sammanlagt 71 skär eller öar, och dessutom häckade fem kolonier i små grupper enbart i sjömärkenas, linjetavlornas eller fyrarnas konstruktioner.

Över 60 procent av hela Finlands storskarvsbeståndet häckade i de åtta största kolonierna. Dessa kolonier med över tusen bon fanns i Raumo (omkring 4 700 bon), Korsholm (2 240), Borgå (1 680), Åbo (1 490), Kristinestad (1 430), Karleby (1 360), Enäjärvi i Björneborg (1 250) och Esbo (1 140).

På kommunal nivå minskade beståndet mest i Kyrkslätt med omkring 1 100 bon och ökade mest i Raumo med 1 040 bon. I Nystad och Raseborg minskade beståndet med omkring 400 bon. I Esbo, Björneborg och Korsholm ökade beståndet med omkring 300 bon.

Det totala häckningsområdet för storkarvskolonierna var cirka 65 hektar. Andelen storkarvarar som häckar i träd växer fortfarande klart. I sommar stod trädbon redan för hälften av det totala antalet bon, medan andelen för tre år sedan bara var en fjärdedel. Andelen häckningar i träd har ökat på samma tid som havsörnens allt kraftigare jakt på storskarv.

Antalet regionala storskarvsbon (st.) 2022.

Många kolonier övergavs

I år övergavs ett exceptionellt stort antal kolonier. I de 23 övergivna kolonierna fanns ännu förra sommaren cirka 3 000 bon. Ett stort antal av dessa bon lämnades tomma på grund av havsörnens ökade jakt. Dessutom har storskarvens häckning helt misslyckats i flera mindre kolonier.

Tio nya häckningsplatser observerades i olika havsområden. I dem fanns sammanlagt endast 160 bon. Dessutom var tre häckningsplatser i bruk efter en paus på flera år.

Olagliga störningar av storkarvskolonier inträffade i sommar åtminstone i Raseborg och Finström på Åland, där det enda häckningsförsöket som observerats i landskapet förhindrades. Dessutom finns det tecken på störningar åtminstone i Lovisa, Borgå och Kristinestad.

Sommaren 2022 deltog närmare 90 personer i räknandet, letandet och granskningen av storskarvskolonier. Uppföljningen av storskarvsbeståndet samordnas av Finlands miljöcentral. Vid uppföljningen samlar man in grundläggande information om artens ekologi och utbredning. I Finland är storskarven skyddad av naturskyddslagen året runt och finns inte med på EU:s lista över arter som får jagas.

Storskarvskolonier kommunvis 2022 (På finska, pdf)

Källa: Finlands miljöcentral 16.8.2022