Beståndet av strömming, som är den viktigaste fångstfisken i Finland, minskade i Egentliga Östersjön, även om det fortfarande fanns gott om strömming i vattnen nära Finland. I Bottenhavet fanns det gott om ung strömming. Gösbeståndet har åter börjat öka efter svackan 2014. Naturresursinstitutets rapport om fiskbestånden redovisar beståndens status för strömming, vassbuk, torsk, lax, havsöring, sik, gös, abborre och gädda 2020. Rapporten innehåller också beståndsprognoser för innevarande och nästa år.

År 2020 minskade strömmingsfångsten i Östersjön jämfört med föregående år och uppgick till 254 000 ton. Likaså minskade Finlands strömmingskvot och strömmingsfångst. Finlands strömmingsfångst uppgick till 92 000 ton, av vilken 64 procent drogs upp i Bottenhavet. I Egentliga Östersjön och Finska viken har strömmingsbeståndet minskat till nära bottennoteringen vid millenieskiftet. Enligt ekolodsskattningar i Bottenhavet hösten 2020 var antalet strömmingar ändå rekordstort under perioden 2007–2020, tack vare ett stort antal unga fiskar.

Även om lekbiomassan enligt skattningarna hade minskat, ansågs beståndet enligt kontrollberäkningarna ändå vara på en trygg nivå. Därmed var det möjligt att öka fiskekvoten för innevarande år. ”De stora årskullarna av strömming i Bottenhavet de senaste åren har sannolikt ökat födokonkurrensen inom arten, och det avspeglas som avmagring av strömmingen”, säger forskare Jukka Pönni på Naturresursinstitutet.

År 2020 var fångsten av skarpsill i Östersjön 271 532 ton, varav Finlands andel var 12 500 ton. Skarpsillsbeståndet är fortfarande rikligt trots att det har minskat sedan toppnoteringarna under 1990-talet.

Det östra torskbeståndet mår fortfarande dåligt, trots att man i de norra områdena, som i Ålands hav, har påträffat mer torsk än på flera år.

Gösbeståndet har börjat öka efter bottennoteringen 2014

Utifrån beståndsberäkningen verkar gösbeståndet i Skärgårdshavet ha börjat öka efter bottennoteringen 2014 och närmar sig nu samma nivå som under de första åren efter millennieskiftet. Denna uppskattning stöds också av ökningen av fångsten per ansträngningsenhet.

Den kommersiella gösfångsten i havsområdena 2020 var 193 ton, som drogs upp huvudsakligen med nät. Över hälften av fångsten fiskades i Skärgårdshavet. Gösfisket har fortsatt att minska, och den kommersiella fångsten i havsområdena var därför mindre än någonsin sedan slutet av 1980-talet. ”Höjningen av minimimåttet för gös kommer sannolikt att förbättra produktiviteten i gösbeståndet, genom att tillväxtpotentialen utnyttjas bättre och de gösar som dras upp är tyngre än tidigare”, säger specialforskare Mikko Olin på Naturresursinstitutet.

I ett projekt som studerade effekterna av höjningen av minimimåttet för gös konstaterade man att fångsterna ökat för dem som fiskar med nät med en större maskvidd på 45 mm. ”Förändringarna förutsätter ändå att det används nät med större maskvidd som motsvarar minimimåttet, och att väderförhållandena är gynnsamma för gösen.”

Svagt laxbestånd i Tana älv

Enligt fångststatistiken 2020 uppgick laxfångsten i Östersjön till 912 ton. Av de finländska fiskarnas laxfångst på 365 ton drog kommersiella fiskare vid kusten upp 187 ton och fritidsfiskarna 178 ton, främst i Torne älv. Yrkesfiskarnas fångst minskade och fritidsfiskarnas fångst ökade. Mängden vild smolt som vandrar ut i havet minskade något.

”Laxfångsten i Tana älv var den minsta under statistikperioden, likaså var de uppskattade laxbestånden i biflödena nästan utan undantag de minsta för hela uppföljningsperioden. På grund av det svaga laxbeståndet infördes fiskeförbud i Tana älv 2021,” säger forskningsprofessor Jaakko Erkinaro på Naturresursinstitutet. Finland och Norge enades om att införa laxfiskeförbud i Tana älvs vattendrag, och dessutom förbjöd Norge laxfiske i Tanafjorden och på Ishavskusten vid fjorden.

Mindre fångster av sik och abborre

Sedan 2019 har den vilda havsöringen varit fridlyst i havsområdena och i de älvar som mynnar ut i havet. Smolttätheten har i öringsälvarna varit liten i förhållande till älvarnas kapacitet för smoltproduktion. Det är tillåtet att landa fettfeneklippta öringar eftersom de har satts ut för att fiskas.

Den kommersiella sikfångsten på finländska vatten minskade till 389 ton. Den kommersiella abborrfångsten i havet minskade och uppgick till 677 ton 2020. Abborre fiskades mest vid kusten i Skärgårdshavet och Bottenhavet. Under uppföljningsperioden från och med 1980 har den genomsnittliga fångsten av gädda i havsområdena varit 211 ton. Fångsten på 129 ton år 2020 var den minsta under denna period.

Naturresursinstitutet bedömer regelbundet fiskbeståndens tillstånd. Bedömningarna ingår i de resultatmål som Jord- och skogsbruksministeriet fastställt för institutet och hänför sig till internationella avtal. Bedömningarna är också en skyldighet enligt EU:s fiskeripolitik. Beräkningarna av bestånden av strömming, vassbuk, torsk och lax görs årligen i Internationella havsforskningsrådets (ICES) arbetsgrupper.

Källa: Naturresursinstitutet 20.8.2021