Rådet har nu gett sitt slutliga klartecken till översynen av EU:s system för fiskerikontroll som moderniserar hur fisket kontrolleras.

Till de viktigaste nyheterna hör följande:

  • Kontrollsystem för fartyg (VMS) och elektroniska verktyg för rapportering av fångster: för att säkerställa efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitiken kommer alla fiskefartyg att spåras med hjälp av VMS och alla fångster måste registreras på elektronisk väg. För vissa fartyg för småskaligt kustfiske som är kortare än 9 meter får undantag från VMS-kravet beviljas till och med den 31 december 2029.
  • Elektroniska fjärrövervakningsverktyg kommer att användas för större fartyg för att kontrollera att oönskade fångster inte kastas överbord till havs i strid med landningsskyldigheten, utan i stället förs i land.
  • Fritidsfiske: fritidsfiskare som fångar särskilda arter blir tvungna att registrera sig och rapportera sina fångster med hjälp av ett elektroniskt system. Till att börja med omfattas ett begränsat antal arter, men antalet kan komma att öka på grundval av vetenskapliga utlåtanden.
  • Översyn av sanktionssystemet: en omfattande förteckning över allvarliga överträdelser av reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken fastställs på EU-nivå. Medlemsländerna måste se till att effektiva, proportionella och avskräckande administrativa sanktioner utdöms vid sådana överträdelser. Dessutom, eller som ett alternativ, kan straffrättsliga påföljder användas.
  • Förbättrad spårbarhet genom hela leveranskedjan: det ska bli lättare att spåra färska fiskeri- och vattenbruksprodukter. För bearbetade produkter kommer detta att införas efter att kommissionen undersökt vilka lösningar som finns till hands och med en övergångsperiod på fem år.

Hur det nya systemet ska bidra till att förhindra överfiske

Nya regler om toleransmarginalen (eller felmarginalen) vid uppskattning av fångster kommer också att införas för att förhindra felrapportering.

Toleransmarginalen motsvarar skillnaden mellan uppskattningen av fångsten och det faktiska resultatet av vägningen.

Generellt kommer toleransmarginalen att ligga på 10 procent per art, som det också är i dag. Det kommer dock att finnas vissa undantag. För arter som inte överstiger 100 kg kommer marginalen att vara 20 procent per art.

Undantag kommer att gälla för fiske efter små pelagiska arter, industrifiske och snörpvadsfiske efter tropisk tonfisk, särskilt om fångsterna landas i ”förtecknade hamnar”, där särskilda villkor för landning och vägning måste säkerställas.

Slutligen kommer vissa större fartyg att utrustas med en anordning för att mäta maskinstyrkan, så att deras fiskekapacitet hålls inom de gränser som är fastställda i den gemensamma fiskeripolitiken.

Nya regler för importerade produkter

Ett digitalt system (kallat Catch) kommer att införas inom ramen för fångstcertifieringssystemet, för olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske).

Syftet är att se till att fångstintyg och andra tillhörande dokument förvaltas i en enda digital miljö som omfattar hela EU, för att på så sätt förbättra myndigheternas förmåga att upptäcka produkter som härrör från IUU-fiske.

Länder utanför EU kommer att kunna ta fram och validera fångstintyg direkt i den digitala miljön för Catch. För fiskeriprodukter som importeras till EU måste importörerna också lämna in fångstintyg via Catch.

Bakgrund och kommande steg

Den viktigaste rättsliga ramen för EU:s system för fiskerikontroll fastställs i förordning (EG) nr 1224/2009 om fiskerikontroll. Övervakningen utförs av nationella myndigheter, med stöd av och i samarbete med EU-kommissionen och Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA).

År 2018 offentliggjorde kommissionen ett förslag om att se över kontrollsystemet för att förenkla det, göra det effektivare och mer ändamålsenligt samt säkerställa full överensstämmelse med den reformerade gemensamma fiskeripolitiken.

Rådet enades om sin ståndpunkt om förslaget (allmän riktlinje) den 28 juni 2021. Förhandlingarna med parlamentet inleddes i juli 2021, och en slutlig överenskommelse mellan de två medlagstiftarna nåddes den 30 maj 2023.

Detaljerade regler har antagits för det datum då de nya bestämmelserna, liksom övergångsbestämmelserna, ska börja tillämpas för att ge EU:s fiskerimyndigheter och andra berörda parter tillräckligt med tid för att anpassa sig till de nya kraven.

Källa: EU rådet 13.11.2023