Kommissionen, rådet och parlamentet nådde en preliminär politisk överenskommelse om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EMFAF) för perioden 2021-2027. I linje med målen för European Green Deal and Sustainable Development Goal 14 tillhandahåller det ett ambitiöst stödpaket för att uppnå hållbart fiske och vattenbruk, utveckling av lokala kustsamhällen, främjande av en hållbar blå ekonomi, genomförande av Unionens havspolitik mot säkra och hållbart förvaltade hav och hav och för internationell havsstyrning.

Kommissionär för miljö, hav och fiske Virginijus Sinkevičius välkomnade avtalet: ”Med den nya Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden kommer vi att kunna investera i att förbättra hälsa, säkerhet och arbetsförhållanden ombord på fiskefartyg, samtidigt Vi ser till att ingen subvention på EU-nivå riskerar skadliga effekter som leder till överfiske och överkapacitet, något som kommissionen har varit mest vaksam på under hela processen. Detta avtal sänder också en stark signal för den pågående förhandlingar om fiskestöd på WTO-nivå. ”

Det preliminära avtalet inkluderar stöd till investeringar i fiskeflottan som ett sätt att förbättra deras hållbarhet och säkerhet. I detta avseende instämde medlagstiftarna med de skyddsåtgärder som kommissionen föreslog för att förhindra riskerna för skadlig överfiske och överkapacitet. De tre institutionerna kom också överens om ett krishanteringssystem för att möjliggöra nödstöd till fiskeri- och vattenbrukssektorn i händelse av en markant störning på marknaden. Efter detta avtal och avtalet om förordningen om gemensamma bestämmelser tidigare i veckan är ramen för den nya EMFAF färdig. En gång formellt godkänd av alla institutioner och efter det slutgiltiga antagandet av EU: s långsiktiga budget för 2021–2027 skulle det göra det möjligt för medlemsstaterna att slutföra sina nationella planer så att medlen kan nå stödmottagarna så snart som möjligt.

Länk till artikeln

Källa: European Commision/ SFPO 11.12.2020