De pelagiska fångsterna hade börjat öka år 2011 och 2014 var igen ett rekordår. Marknadssituationen försämrades dock under året. Handelskriget mellan EU och Ryssland ledde till att livsmedelsexporten till Ryssland stoppades och också priset på industriströmming gick ner på hemmamarknaden. Allt mera lossades fisk utomlands som råvara till fiskmjöl.

Situationen på marknaden för lax och sik normaliserades småningom efter inköpsbojkotterna.

Ny minister

Under försommaren blev Petteri Orpo ny jord- och skogsbruksminister efter Jari Koskinen. Ministerbytet var ur näringens synvinkel tyvärr en dålig nyhet. Förbundet träffade den nya ministern i augusti och det första intrycket var att näringens frågor var rätt främmande för ministern.     

Ministeriet godkände en ny strategi för fiskeriförvaltningen för åren 2014-2018. Fiskerinäringens organisationer hade ställt sig kritiska till strategin då den alltför lite beaktade näringarnas frågeställningar.

En övergång till ny fiskeriförvaltning på regionalnivå bereddes under året. Förbundet stödde bildandet av tre ”fiskeri-NTM-centraler”. Förändringen trädde i kraft från och med 1.1.2015.

Strömmingsverkstad i Nådendal

Förbundet och Pro Fisk ordnade tillsammans en Strömmingsverkstad i Nådendal i februari. Strömmingsfrågan behandlades ur olika synvinklar. En motsvarande hade redan ordnats år 2010.

Strömmingsverkstad 28.2 i Nådendal med ett stort antal deltagare. Yrkesfiskare Tommi Lindroth berättar om strömmingsfiskets situation. Bild: Markku Saiha.
Också det aktörsspecifika kvotsystemet var på tapeten och Orian Bondestam (stående till vänster) berättade om ministeriets preliminära planer. Mötets ordförande Kim Jordas frågade publikens åsikt om hur strömmingsfisket borde regleras. Ingen ville behålla det dåvarande systemet och ett aktörsspecifikt system fick ett brett understöd. Yrkesfiskare Jörgen Andersson frågade dock om investeringarna nu ska sättas på is. När kommer beslut om det nya systemet? Bild: Markku Saiha.

Årsmöte och fortsatta diskussioner med VFFI i Åbo

Förbundets årsmöte hölls denna gång på förbundets officiella hemort Åbo. Förbundets ekonomiska resultat var igen positivt och förbundets egna kapital hade småningom stärkts efter många svåra år.

Seppo Partanen tilldelades en fototavla för det ytterst positiva arbete han gjort för att synliggöra yrkesfiskets vardag. Hans blog om fiskebåten Huovaris vardag både under strömmingsfiske hemma i Skärgårdshavet och under torskfiske i södra Östersjön har varit ytterst populär och klickats aktivt på förbundets hemsidor.

Stående från vänster Olavi Sahlstén, Kim Jordas och Seppo Partanen. Bild: Markku Saiha.

I samband med årsmötet ordnades också en dag med Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets representanter. Igen behandlades ett stort antal varierande frågor i positiv anda.

Även om den kommande omorganiseringen av forskningsinstituten (VFFI blir Luke) för en tid avbröt de aktiva sammankomsterna, kan diskussionerna under 2013-2014 ses som en grund för samarbetet under innovationsprogrammet Tukala.

VFFI:s Heikki Auvinen berättar om skarvens födointag under mötet mellan förbundet och VFFI 21.3.2014 i Åbo. Inom VFFI fanns två helt olika synsätt på skarvens inverkan på fiskbestånden. Bild: Markku Saiha.

Skarvproblemet blev alltmera akut. Förbundet hade sänt två brev till miljöministeriet med krav om åtgärder för att stävja ökningen i skarvbeståndet. Enligt förbundet borde den redan föråldrade förvaltningsplanen för skarv uppdateras. Miljöministeriet svarade inte på breven. Stockholms länsstyrelse och Egentliga Finlands NTM-central ordnade ett gemensamt tillfälle om skarvproblematiken i februari, i vilket även förbundet deltog.

Uppföljningskommittén besökte Nystad

Uppföljningskommittén för det operativa programmet besökte i maj Nystad och bekantade sig med områdets fiske och fiskodling.

Risto Lampinen (JSM) ja Hannu Lovén (kommissionen) förklarar något viktigt för kommissionens Kurt van der Eecken. I bakgrunden Matti Sipponen (Mellersta Finlands NTM-central). Lampinen hade efterträtt Markku Aro som fiskeriråd på ministeriet. Bild: Kim Jordas.

Förbundet på Gullranda

Förbundet och Pro Fisk besökte i juni republikens president på Gullranda. Som gåva medfördes försommarens naturfiskar, sik, gös och lax.

President Sauli Niinistö tar 17.6.2014 emot näringens midsommarhälsning. Bredvid presidenten presschef Katri Makkonen och presidentens adjutant Petri Toivonen. Bild: Markku Saiha.
Presidenten bekantar sig med den nya broschyren Fiskens väg till matbordet. Bild: Markku Saiha.

SuomiAreena

Under SuomiAreena evenemanget i juli ordnades efter några års paus igen en paneldiskussion om laxen. Den slitande diskussion som förts om laxen under senare år satte sina spår på diskussionen.

Deltagare i laxdiskussionen var ordförande Kalervo Aska från Tornio-Muoniojokiseura rf, fiskeriråd Risto Lampinen, jord- och skogsbruksministeriet, professor Hannu Lehtonen, Helsingfors universitet, fritidsfiskaren, skådespelaren Jasper Pääkkönen, yrkesfiskaren Heikki Salokangas och chefen för havsprogrammet Sampsa Vilhunen WWF Finland. Det vill säga flera av de personer som hårt angripit yrkesfisket under de senare åren. Som ordförande fungerade redaktör Markus Liimatainen från Rundradion.

Två män med helt olika syn på laxfrågan och yrkesfiske. Hannu Lehtonen (till vänster) och Heikki Salokangas. Bild: Markku Saiha.

Lehtonen ville köpa ut yrkesfisket, medan Salokangas ville ha ett fortsatt livskraftigt yrkesfiske, också efter lax. Under laxdiskussionens heta år kontaktades förbundet av grupper som ville köpa ut det yrkesmässiga laxfisket. Svaret var förstås självklart.

En överraskande gemensam syn fann man i de personliga kvoterna. Hela panelen understödde Salokangas önskemål om att på förhand känna till fiskemöjligheterna. Risto Lampinen redogjorde för ministeriets åsikt och konstaterade att om och när revideringen av lagen om fiske framskrider, så framskrider även den nationella laxstrategin. I verkställandet av denna finns de personliga kvoterna med.

Norilsk Nickels utsläpp

Veckoslutet 5-6.7 skedde ett större utsläpp till Kumo från Norilsk Nickel Oy:s fabrik i Harjavalta älv, vilket sysselsatte regionorganisationen och förbundet en hel del. Björneborgs miljöenhet gav 16.7 en rekommendation om att inte använda fisk fångad i det berörda området och partiaffärerna tog inte emot fisk som fångats i älvmynningsområdet. Efter en juridisk process som tog en längre tid kunde några fiskare få ersättning för den uppkomna skadan.

Kvoterad jakt på gråsäl

Efter en lång beredning godkände statsrådet slutligen en övergång till kvoterad jakt på gråsäl. Förbundet hade tagit upp frågan i flera repriser. Under jaktperioden kunde gråsäl fällas inom gränserna för den regionala kvot som fastställs av ministeriet. Gråsälens förekomstområde var indelat i tre stamförvaltningsområden med egna kvoter.

Fisken blev en utrikespolitisk spelbricka

Efter att EU infört vissa restriktiva åtgärder mot Ryssland på grund av krisen i Ukraina införde Ryssland i sin tur i augusti en handelsblockad av livsmedel mot EU. Rysslands president Vladimir Putin skrev 7.8 under en förordning som förbjuder import av livsmedel och jordbruksprodukter under ett år. Förordningen har senare förlängts. På listan för blockerade livsmedel fanns också fisk.

Förbudet påverkade direkt det finländska fisket och förädlingen. Marknadsläget förändrades till det sämre under en natt. I frysförråden fanns 4 500 ton strömming på väg till den ryska marknaden. Förbundet inledde direkt diskussioner om ekonomiska kompensationer med ministern och ministeriet och riksdagen beviljade medel för ändamålet. Efter att EU-kommissionen gett sitt medgivande kunde kompensationer betalas ut till de drabbade under år 2015.

Förbundet ordnade under Helsingfors strömmingsmarknad ett tillfälle för riksdagsledamöterna där det berättades om blockadens följder för fiskerisektorn.

Pro Fisk 20 år

Pro Fisk firade sitt 20-årsjubileum i slutet av augusti. Förbundet är föreningens stiftande medlem och har varit aktivt med i verksamheten.

Pro Fisk firade sitt 20-årsjubilum 28.8 i Helsingfors. Föreningens styrelseordförande Kim Jordas öppnar tillställningen. Bild: Markku Saiha.

Förslaget till ny lag om fiske till riksdagen

Förslaget till ny lag om fiske behandlades under hela året. Remissrundan genomfördes under början av året. Förbundet ansåg att förslaget borde ha förstärkt det kommersiella fiskets position, nu är förslagen till denna del närmast kosmetiska. Enligt förbundet stärker förslaget inte fiskerinäringen som en del av livsmedelsproduktionen, utan ser närmast fisk som en hobby för eliten och som en del av dagens upplevelsesamhälle. I ett utlåtande på fem sidor pekar förbundet på flera brister i förslaget.

Avsikten var att behandla propositionen före midsommaren, men ett samförstånd kunde inte nås och ärendet drogs tillbaka. En fråga som förorsakade tvist var fritidsfiskarnas rätt att sälja fisk i insjöområdet och fiskevårdsavgiften för personer över 65 år.

Jord- och skogsbruksminister Petteri Orpo berättade om aktuella fiskeripolitiska frågor under ett tillfälle 26.9.2014, bland annat om den nya fiskelagen och laxstrategin. Om EU-kommissionens förslag till kvoter för år 2015 godkänns, är Finland i kvoter räknat Östersjöns största fiskenation, sade Orpo. Bild: Kim Jordas.

Efter fortsatt beredning och nya diskussioner överlämnade regeringen propositionen till riksdagen i oktober. I sista skedet var bland annat fritidsfiskarnas rätt till nätfiske en fråga som ältades (max. 8 nät). Lagens behandling fortsatte under år 2015.

I juni ordnade ministeriet och VFFI också ett diskussionstillfälle om gösbestånden, om fisket och om ett möjligt regleringsbehov. Gösfrågan kommer upp på nytt under de följande åren.

Laxstrategin godkändes

Ministeriet svarade äntligen i februari 2014 på den kritik förbundet framfört gällande det förtida stoppet i laxfisket sommaren 2013. Ministeriet konstaterade att förbudet nog så här i efterhand var förhastat, men att det inte finns grunder för ersättningar. Ministeriet uppmanade fiskarna att lämna in sina anmälningar så fort som möjligt och gärna elektroniskt. Ministeriet införde elektroniska anmälningar i kustfisket under vårvintern och i havsfisket från och med 1.1.2015.    

Efter en remissrunda godkändes förslaget till en nationell strategi för lax och öring i oktober. En uppföljningsgrupp för strategin tillsattes också.

Vandringen till Torne älv var rekordstark, hela 100 210 laxar gick upp i älven enligt ekolodsuppföljningen.

Den nationella behandling av följande års kvoter fick ett nytt element. Riksdagens utskott ville ta ställning till frågan redan direkt efter ICES’ rådgivning i maj för att kunna påverka Finlands linje bland annat inom östersjöländernas samarbetsorgan Baltfish. För övrigt följde diskussionerna sedvanligt mönster, men nu alltså i fortsättningen två gånger per år under hörandena i riksdagen. Det polska orapporterade fisket blev en faktor som påverkade kvotkalkylerna. Förbundet ansåg att det finländska fisket inte borde straffas med sänkta kvoter på grund av polackernas agerande. Fiskerirådet minskade laxkvoten med 10 procent i oktober och Finland var en drivande kraft bakom minskningen. Förbundets kommentar till Yle var: Laxkvoterna stryper yrkesfiskarnas möjligheter.  

Beredningen av aktörsspecifika kvoter inleddes

Efter många års diskussioner och påstötar, inleddes beredningen av ett system med aktörsspecifika kvoter på allvar vid ett tillfälle i november.

Förbundet förde en intern diskussion redan under sommarmötet och styrelsens normala möte under hösten. Förbundets preliminära ståndpunkter slogs fast. Ännu i detta skede fanns det i styrelsen olika åsikter om systemet. Vissa ansåg att senare års fiskeregleringar har ändrat på fiskehistorien och att det inte finns skäl att ta i bruk systemet. Styrelsen ansåg att alla effekter av systemet ännu bör utredas noggrant. Systemet borde inte heller gälla vissa delar av fisket, till exempel ryssjefisket.

Risto Lampinen, Kim Jordas och Jarno Virtanen i förgrunden lyssnar då Estlands Mart Undrest berättar om de estniska erfarenheterna av aktörsspecifika kvoter. Bild: Markku Saiha.

Under det första allmänna mötet i november presenterades svenska och estniska erfarenheter av dylika system, både ur förvaltningens och näringens synvinkel. De närvarande yrkesfiskarna höll en rätt låg profil under mötet. Förvaltningens representanter höll mest låda. Ministeriet presenterade till slut en preliminär tidtabell för den möjliga fortsatta beredningen. Inga snabba beslut utlovades då det handlade om en principiellt stor fråga, vilken kräver helt ny lagstiftning. Riksdagsval var också på kommande.

Regleringen av strömmings- och vassbuksfisket ändrades igen flera gånger under året. Diskussionerna om regleringen under år 2015 blev svåra i förbundets styrelse, speciellt det åländska fisket som ökat skapade diskussion. Men en samsyn kunde nås. Både förvaltning och näring började dock bli trötta på de ständiga regleringsdiskussionerna. Det påskyndade införandet av ett nytt system.  

EHFF-förordningen godkändes

Förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden godkändes slutligen och Finland kunde i december sända sitt förslag till operativt program till kommissionen. Viktigt för förbundet var att säl- och skarversättningen kunde fås med bland åtgärderna.

Under året behandlades också det nya tillsynssystemet. Systemet genomfördes nationellt genom lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken. Den trädde ikraft från och med 1.1.2015. Förbundet hade hårt kritiserat det överdimensionerade övervakningssystemet. Tillsynssystemet hade blivit så vidsträckt och invecklat att företagare, men också organisationer och förvaltning, hade svårt att få ett grepp om helheten.

Nya regler för spårbarheten infördes också från och med 1.1.2015 och förbundet informerade sina medlemmar om de kommande reglerna. Ett gemensamt elektroniskt system kunde inte fås till stånd då finansieringen inte kunde ordnas av ministeriet.