Årets huvudtema var 7 %, det vill säga den inhemska fångade fiskens låga andel av fiskkonsumtionen. Arbetet med lagen om fiske fortsatte.

Arbetsgruppen för lagen om fiske gav sitt mellanbetänkande

Arbetsgruppen för totalreformen av lagen om fiske gav sin mellanrapport i december 2009. Ministeriet gav förbundet i uppdrag att arrangera ett seminarium om reformen av fiskelagen.

Seminariet arrangerades 19.1 i Åbo med över 100 deltagare. Seminariets syfte var att behandla reformen ur näringens synvinkel. Vd Kim Jordas presenterade yrkesfiskeutredningens (Yrkesfiske 2015) resultat och förvaltningens resultatlösa försök att rädda kustfisket. Seminariets andra huvudtema var yrkesfiskets tillgång på fiskevatten och grundlagens skydd av den privata äganderätten. Den nya termen kommersiell fiskare väckte också diskussion, speciellt rätten till olika stödåtgärder.

Förbundets ordförande Olavi Sahlstén kommenterade reformen av lagen om fiske 19.1.2010 i Åbo. Bild: Markku Saiha.

Arbetsgruppen fick senare tilläggstid för sitt arbete. Arbetet framskred nämligen ytterst långsamt. Avsikten var att få de stadganden som gällde övervakning klara och de övriga delarna sköts fram till följande riksdagsperiod.

Fiskveckan 2010

Fiskveckan 2010 arrangerades 20-21.1 både i Åbo och som en kryssning Åbo-Stockholm-Åbo under rubriken Arbete och utkomst från fiskerihushållningen. För de praktiska arrangemangen svarade denna gång Centralförbundet för fiskerihushållning.

I sitt öppningstal framförde minister Sirkka-Liisa Anttila sin oro för kustfiskets framtid. Även om konkreta löften inte gavs lämnades dörren öppen för kommande förändringar. Såvida fångsten kan utjämnas tidsmässigt utan att öka på fångstansträngningen, kan jag tänka mig att göra ändringar i laxförordningen, konstaterade ministern.

Under Fiskveckan gav Pro Fisk sitt erkännande åt de finländska kustfiskarna för att de, trots de stora förändringarna i verksamhetsförutsättningarna och de nya utmaningarna, fortsätter sitt krävande yrke och producerar finländsk naturfisk till matborden.

De två nöjda pristagarna, till vänster Karl-Erik Norrgård för sina förtjänster inom fiskodlingen och till höger Olavi Sahlstén som mottog priset på kustfiskarnas vägnar. Bild: Fiskveckan 2010.

Isvinter och fiskebegränsningar

Vintern 2009-2010 var kall och isläget begränsade trålfisket. Den för södra Östersjön reserverade delkvoten fiskades upp redan i mitten av februari och fisket förbjöds i området. Den hårda isvintern gjorde att många trålare fick ligga i hamn flera veckor, till och med månader. Jag har fiskat med trålare i 43 år och under den tiden är det här den tredje hårda vintern lik den här, konstaterade trålare Nessies ägare Pekka Valtanen. Vintern 86-87 var ännu hårdare.

Men kust- och insjöfiskarna kunde nu bedriva vinterfiske. Den hårda vintern bidrog också till att pälsauktionen i Vanda slog alla tidigare rekord.

Laxfrågan diskuterades igen en gång i Räfsö 8.2.2010. Förbundet betecknade mötet som resultatlöst. Bild: Markku Saiha.

Kampanjen 7 %

I februari fastställde jord- och skogsbruksministeriet det nationella yrkesfiskeprogammet 2015. Viljeförklaring, dagdröm eller till slut åtgärder, frågade sig förbundet i en kommentar om programmet. Förbundet påpekade att snabba åtgårder för att rädda kustfisket måste fås till stånd.

I detta sammanhang konstaterade förbundet att endast 7 procent av den finländska fiskkonsumtionen är kommersiellt fångad inhemsk fisk. Förbundets ordförande Olavi Sahlstén ansåg att självförsörjningsgraden på 7 procent är häpnadsväckande. Vi önskar att jord- och skogsbruksministeriet och övrig förvaltning inser situationens allvar, sade Sahlstén.

Förbundet tryckte upp postkort med temat 7 %. Medlemmarna och övriga intresserade hade möjlighet att sända kort till ministern. Avsikten var att påminna ministern om kustfiskets ansträngda situation. Ministern fick under våren en hel del postkort, en del med mera personliga hälsningar. Devisen 7 % slog också för övrigt bra igenom. Den började alltmera noteras i riksdagsutskottens och politikernas uttalanden.

Årsmötet i Tammerfors i mars behandlade också situationen inom näringen. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets Jari Setälä gjorde en utredning av situationen och kommande trender. Utredningen var en del av fiskelagsreformen och den väckte livlig debatt under mötet.

Under årsmötet framfördes kraftig kritik mot minister Anttilas skötsel av yrkesfiskefrågor. Yrkesfisket är lite i samma situation som Kvarnbron i Åbo – faller den ihop eller inte. På marknaden efterfrågas inhemsk fisk, men politiskt har det kommersiella fisket försatts på sidospår, konstaterade Kim Jordas efter mötet.

Den strukturella förändringen i medlemskåren hade lett till att allt flera medlemmar bedrev näring i aktiebolagsform. Förbundets stadgar ändrades och efter den andra behandling i mars 2011 möjliggjorde de nu medlemskap för samfund.

Reduceringsfisket körde igång

Efter många år av diskussioner och förberedelser körde ett pilotprojekt med reduceringsfiske igång i Finska viken och Skärgårdshavet. VFFI fungerade som projektets förvaltare. Avsikten var att fiska mörtfiskar effektivt och därmed också avlägsna näringsämnen från havsområdena. I Skärgårdshavet användes fisken till livsmedel och djurfoder, i Finska viken närmast till bioenergi. Det ultimata målet var att skapa en kommersiell produktionskedja för underutnyttjade fiskarter.  

De medverkande aktörerna besökte också Bergen för att bekanta sig med hur man i Norge får mervärde av fisk och fiskrens.

Bland annat Klaus Berglund (med kamera) och Jari Setälä (på stegen) bekantar sig med utrustning 25.8 i Bergen. Berglund var en av frontfigurerna i reduceringsfisket. Bild: Kim Jordas.

Fiskefartygsregisterlagen godkändes äntligen

Efter en lång beredning, och likaså lång och mångfasetterad behandling i riksdagen, godkändes fiskefartygsregisterlagen i maj. Utskottet gjorde en del betydande ändringar i regeringens förslag och förutsatte också att lagen och den under beredning varande yrkesfiskardefinitionen anpassas till varandra. I en kläm förutsatte utskottet också att yrkesfisket görs till en tillståndspliktig verksamhet. Registrerade fartyg förutsattes också i lagen ha en tillräcklig ekonomisk koppling till flaggstaten. De förändringar som skett i ägandet av fartygen under senare år väckte politikerna, konstaterade Jordas som en kommentar till riksdagens beslut om lagen.

Förbundet på SuomiAreena2010

Förbundet ordnade ett tillfälle om tillgången på kommersiellt fångad fisk i Räfsö under SuomiAreena -evenemanget. Minister Sirkka-Liisa Anttila medverkade. Förbundet presenterade sin yrkesfiskeutredning och bakgrunden för kampanjen 7 %.

Köksmästare Pekka Terävä konstaterade under diskussionen att naturfisk numera är på kort. Priset på fisk börjar bli högt och på restaurang börjar abborre och gös bli delikatesser bara för fint folk, fortsatte Terävä.

Minister Sirkka-Liisa Anttila och Kim Jordas under diskussionen och pressinfot på Merimesta 19.7.2010. Bild: Markku Saiha.

Minister Anttila medgav yrkesfiskets problem och att hon nu är oroad för situationen. Yrkesfiskarnas situation bör stärkas, sade Anttila. En förnyelse av laxförordningen lyftes också fram. Anttila, understödd av riksdagsledamot Juha Korkeaoja, framförde att aktörsspecifika kvoter kunde vara en möjlighet att förbättra situationen.

Diskussionen fortsatte under det publika tillfället i Sulo A. Savos trädgård 19.7.2010. Från vänster Pekka Terävä, Sirkka-Liisa Anttila, Matti Lankiniemi (Björneborgs stad) och Heikki Salokangas. Publiken serverades också fisksoppa. Evenemanget fortsatte på kvällen på Restaurang Reposaari där Räfsös egen son Eino Grön uppträdde. Bild: Markku Saiha.
Förbundet hade under tre dagar 21-23.7 ett eget tält på Medborgartorget under SuomiArena2010 -evenemanget. Också här var 7 % temat i centrum. Under en dag kunde besökarna också få färsk strömming. Bild: Markku Saiha.

I november besökte en delegation, bestående av yrkesfiskare från Bottenhavet, riksdagen för att höra sig för om ministerns utfästelser i juli hade framskridit till konkreta åtgärder. Speciellt behandlas laxproblematiken.

Styrelsens sommarmöte i Nådendal 14.8.2010. Från vänster Lena Talvitie, Heikki Eskelinen, Sami Veneranta, Tommi Lindroth, Mikael Lindfors, Seppo Partanen, Heikki Saarinen och Olavi Sahlstén. Bild: Kim Jordas.

Fiskeriförsäkringen granskades igen av EU

EU-komissionen hade under hösten efter en lugnare period beslutat inleda ett officiellt förfarande som gällde Finlands fiskerförsäkringssystem. Komissionen tvivlade på att systemet var i förenlighet med den inre marknaden.

Ministeriet svarade med att vår steniga kust och andra specialförhållanden motiverar det nuvarande systemet. Ökningen av antalet sälar fördes också fram.

Fiskens kvalitet i media

Fiskens kvalitet väckte mycket uppmärksamhet sedan MTV3 programmet 45 minuter berättade att 40 procent av den färska fisk som säljs i diskarna är dålig eller försvarlig.

Förbund konstaterade i sitt ställningstagande att konsumenterna alltid bör erbjudas felfri fisk. Varje del i produktions- och distributionskedjan har sitt eget ansvar för att fiskens kvalitet upprätthålls. Fiskens hantering hos fiskaren och kylkedjan har en viktig roll. Dessutom är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid att logistiken fungerar. Det är möjligt att försäljningstiderna också har blivit för långa.

Förbundet uppmanade sina medlemmar att fortsätta sitt arbete med att producera fisk av god kvalitet och att fästa kontinuerlig uppmärksamhet vid att upprätthålla kvaliteten.

Strömmingsverkstad och styrelsemöte i Åbo

Pro Fisk och förbundet ordnade i slutet av november ett arbetsseminarium med rubrikerna Strömmingens situation? och Reduceringsfiskets resultat och fortsättning.

Strömmingsverkstad i Åbo 26.11 med cirka 50 deltagare. Bild: Markku Saiha.

Styrelsen sammankom också och diskuterade igen en gång förbundets ekonomiska situation och åtgärder för att balansera ekonomin på längre sikt. Efter mötet blev också förbundets vd på sjukledighet under december månad.

Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet strävade till att utreda hur sälar som fångats i fiskeredskap uppför sig och speciellt sälarnas rörelser i förhållande till redskapen. Som metod användes en GPS/GSM sändare som limmades på sälens nacke och som möjliggjorde en noggrann och mångsidig uppföljning av beteendet. Under sommaren och hösten 2010 märktes tre sälar med GPS/GSM sändare i Lovisa Söderby. Bild: Esa Lehtonen.