Notfiske i Rimito. Foto: Markku Saiha.

Medicinalstyrelsen publicerade i slutet av år 1981 ett pressmeddelande där konstaterades att en betydande delar av Bottenviken och Bottenhavet är förorenade av kvicksilver. Frågan ledde till diskussioner i styrelsen och krav på att förbundet måste bevaka frågan.

Ett avtal slöts mellan Finlands Yrkesfiskarförbund och Finlands Fiskhandlarförbund under våren. I avtalet tog man upp frågor gällande pris, betalningstid, försäljningskanaler, kvalitet och utbyte av information. Utdrag ur avtalet

5. Finlands Yrkesfiskarförbund rekommenderar åt sina medlemmar sådan tid för tråldrag att bytets skick håller sig bra, för sortering och issättning som sker så snart som möjligt efter fångsten.

6. Båda parterna förpliktar sina medlemmar att använda livsmedelsdugliga lådor i behandlingens alla skeden.

Styrelsen såg också ett behov att ordna seminarier som behandlar mötesteknik. Pga Raimo Ihanders stora arbetsbörda bestämde styrelsen att Kalantuottajat ry:s Antero Mörsky anlitas som sekreterare i styrelsen.  

Under årsmötet i april framförde Pentti Vehkaperä från Bottenviken att billig konsumtionsströmming kommer ut på marknaden. Man kom överens om att fiskarna måste effektivera övervakningen av att de överenskomna priserna håller. Mötet gav en bojkottvarning till de företag som försöker köpa upp konsumtionsströmming till underpris (fastställda priset minst 2,10 mk/kg). Turun Osuuskauppa och Vakka-Suomen Kala omnämns i protokollen. Med Kalayhtymä Oy hade man diskussioner gällande uppköpsvillkoren.

Torsken börjar också synas i förbundets verksamhet, dels i fiskeregler, dels kommersiellt. Regionorganisationen Selkämeren Ammattikalastajat föreslår också att hanteringen av torsken måste förbättras med ändringar i lagstiftningen. Enligt föreningen lider marknadsföringen av torsk i hemlandet av dålig hantering och av fördomar. Föreningen anser att torsken skall slaktas i samband med fångsten.

Ajama-Marketing företagets Jose Afonso berättade för vårens årsmöte om export av torsk till Portugal. Företaget får dock under hösten ekonomiska problem som oroar fiskarna som levererat fisk till företaget.

De portugisiska fartygen använde Pargas hamn som bas under flera månader år 1982. Ombord på fartygen fileades och saltades torsken. Finlands Fiskhandlarförbund ansåg att verksamheten är lagstridig och förbundet vände sig till justitiekanslern. Justitiekanslern konstaterade dock att det saken inte ger anledning till åtgärder från hans sida. Arbetskraftsministeriet ansåg dock att saken bör prövas, men då hade redan det sista fartyget lämnat Pargas.

Under hösten meddelade Vesa Reilimo att han inte längre fullt ut kan fungera som ordförande för förbundet eftersom han tagit anställning hos en fiskfirma som handlar med torsk. Förbundet hade också problem med sin registrering eftersom det från tidigare i föreningsregistret fanns en förening med nästa samma namn. Man beslöt att be hjälp av justitieminister Christoffer Taxell. Man ber också hjälp av Taxell då årets prisstödsmedel visar sig vara otillräckliga.