NTM-centralen i Egentliga Finland öppnar ansökningsförfarandet gällande understödet för kostnader för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling fr.o.m. den 8.5.2020.

Understödet kan beviljas för perioden 8e april 2020 till slutet av 2023. Ansökningstiden är kontinuerlig och årligen kan understödet för behandlingen av högst 400 st. avlägsnade gråsälshanar beviljas. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beviljar understödet av det anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisat i statsbudgeten.

Statsrådets förordning (184/2020) innehåller bestämmelser om användningsändamål, maximibelopp och beviljningsförfaranden för understöd som betalas ut för kostnaderna för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling.

Understödet kan beviljas åt:

  • företag som bedriver fiskodling
  • kommersiella fiskare i grupp 1
  • kommersiella fiskare i grupp 2, vars genomsnittliga omsättning av försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat eller av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger 3 000 euro

Understödet beviljas för kostnader för avlägsnande av gråsälshanar med syftet att säkerställa att gråsälshanarna tas iland och avlägsnas i enlighet med jaktlagen, bestämmelserna om handel med sälprodukter och hantering av vilt samt övriga bestämmelser och transporteras vidare för bortskaffande eller nedgrävning. Nedgrävningen av gråsälshanar bör ske enligt Livsmedelsverkets anvisningar och dessutom bör kommunalveterinären och kommunens miljösekreterare kontaktas.

Understödet kan endast beviljas för avlägsnande av gråsälshanar som orsakat skador för fiske eller fiskodlingsverksamhet och som därför har avlägsnats från fiskeredskap (t.ex. ryssja eller nät) eller fiskodlingar eller på ett avstånd av högst 200 meter från dem så att avståndet från en ryssja räknas från redskapets andra delar än led-armen.

Sökanden binder sig till provtagning, att ta loss den undre käken av varje avlägsnad gråsälshane och skicka proverna för forskningsändamål till Naturresursinstitutet.

Understöd som kan beviljas per avlägsnad gråsäl:

  • inledande hantering 250 euro, inkl. provtagning; sändande av undre käken till Naturresursinstitutet
  • bortskaffande 150 euro, om den avlägsnade gråsälen grävs ner i marken
  • om en annan aktör sköter bortskaffandet, samma belopp som den aktören tar ut, dock högst 300 euro
  • beloppet som uppbärs för intyget gällande gårsälhanens bortskaffande och könsbestämmning, dock högst 50 euro.
  • transportkostnader 100 euro, gällande kostnader då gråsälshanen transporteras för bortskaffande minst 20km från den plats där den tagits i land

Understödsansökan ska lämnas in till NTM-centralen senast en månad efter det att gråsälshanen avlägsnades

Undestödet ansöks elektroniskt eller skriftligt med ansökningsblanketten.

Ansökningsblanketten och anvisningarna (på websidorna senast 8.5.2020)

Ansökningsblanketten inklusive bilagor lämnas in till registraturen vid NTM-centralen i Egentliga Finland
per e-post:
registratur.egentligafinland@ntm-centralen.fi

eller per post:
NTM-centralen i Egentliga Finland / Fiskeritjänster
PB 236, 20101 ÅBO

Ytterligare information:

Jukka Lähde, jukka.lahde@ntm-centralen.fi, 0295 028 591
Jari Hakala, jari.hakala@ntm-centralen.fi, 0295 028 554
Niklas Ulenius,niklas.ulenius@ntm-centralen.fi, 0295 028 070

Källa: NTM-centralen 4.5.2020