Projektet som undersöker effekterna av höjningen av gösens minimimått på de kommersiella fiskarnas gösfångster och på gösbeståndet har startat och varar till slutet av år 2020. Projektet är en del av åtgärden Hållbart fiske – Partnerskap mellan forskare och fiskare (artikel 28; artikel 44.3).

Målet är att reda ut vilka effekter höjningen av minimåttet på gös har för de kommersiella fiskarnas verksamhet samt på gösbeståndet. De yrkesfiskare som kommer med i projektet förbinder sig att mot ersättning utföra veckovis bokföring över sitt fiske enligt dessa direktiv. Med informationen följer man upp förändringarna i fångstens mängd och storleksfördelning i det kommersiella fisket, samt i gösbeståndets riklighet och struktur jämfört med de observationer Naturresursinstitutet sen tidigare har. Då kan man uppskatta hur ändringen av minimåttet inverkar på gösfångsterna och hur förändringen inverkar på gösbeståndets riklighet och struktur.

De kommersiella fiskare i Skärgårdshavet som har fiskat minst 1000 kg gös under år 2018 kan ansluta sig till projektet. I övriga havsområden krävs en gösfångst på minst 2000 kg. Det är möjligt att ansluta sig till projektet senast 30.6.2019.

Tilläggsuppgifter:
Mikko Olin, Naturresursinstitutet
tel. 050 5170141
mikko.olin@luke.fi

Källa: Naturresursinstitutet 10.5.2019 och FYFF 26.6.2019