Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016, täytäntöönpanolaki) 24 §:n 2 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriö

päättää vuosittain ne Suomen kalastuskiintiöt, joiden osalta sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (1380/2013) 15 artiklan 8 kohdan mukaista mahdollisuutta vähentää muun kuin kohdelajin kiintiön ylittäneet saaliit tai saaliit, joita varten ei ole kiintiötä, enintään yhdeksän prosentin edestä kohdelajin kiintiöstä.

Vuonna 2024 sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (EU) N:o 1380/2013 15 artiklan 8 kohdan mukaista mahdollisuutta vähentää kilohailin toimijakohtaisen kalastuskiintiön ylittäneet kilohailisaaliit tai kilohailisaaliit, joita varten toimijalla ei ole kilohailin toimijakohtaista kalastuskiintiötä, enintään yhdeksän prosentin edestä silakan toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä Pohjanlahden kiintiöalueella tai Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan kiintiöalueella. Kilohailisaaliit vähennetään siitä silakan toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä, jonka soveltamisalueelta kilohaili on pyydetty.

Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Lähde: MMM 13.12.2023