Regeringen överlämnade 16.10.2014 till riksdagen en proposition med förslag till en ny lag om fiske, länk http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+192/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru . Den nya lagen om fiske avses träda i kraft vid ingången av år 2016. Remissdebatten fördes 21.10 och i sitt beslut remitterade riksdagen ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet och miljöutskottet ska lämna utlåtande till.